Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17494
Title: Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
Other Titles: The binding of the "Homiliarum" with a full figure image imprint made by the “Jagiellonian bookbinder finishing roll” in the collections of the Archdiocese Archives in Gniezno
Authors: Franczak, Radosław
Keywords: radełko jagiellońskie
Jagiellonian bookbinders finishing roll
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
Archdiocese Archives in Gniezno
Biblioteka Katedralna w Gnieźnie
Cathedral Library in Gniezno
biblioteka seminaryjna w Gnieźnie
Library of the Catholic Seminary in Gniezno
klasztor Benedyktynów w Lubiniu
Benedictine monastery in Lubin
introligatorstwo
bindery
oprawy
bindings
tegumentolog
bookbinding studies
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2016, nr 20 (29), s. 55-70.
Abstract: Artykuł prezentuje oprawę Homiliarum z pełnopostaciowym radełkiem jagiellońskim przedstawiającym najprawdopodobniej Zygmunta I Starego i Bonę (ewentualnie Albrechta I Hohenzollerna). Opisywany wolumin odnaleziono w zasobie dawnej biblioteki seminaryjnej znajdującej się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Na podstawie badań wycisku radełka oraz wpisów proweniencyjnych określam przypuszczalny czas i miejsce powstania narzędzia. W dalszej części artykułu przedstawiam jeszcze trzy woluminy, których oprawy z dużym prawdopodobieństwem pochodzą z tego samego warsztatu introligatorskiego. Dzięki ich analizie udało się nakreślić przypuszczalny czas i miejsce działania introligatora, który posługiwał się wspomnianym radełkiem jagiellońskim.
The article presents the binding of the Homiliarum with a full image imprint made by a Jagiellonian bookbinders finishing roll that most probably shows King Sigismund I the Old (or Albrecht I Hohenzollern) and Bona Sforza. The volume under scrutiny has been found in the book collections of the former Seminary Library, now held in the collections of the Archdiocese Archives in Gniezno. While investigating the imprint made by the roll and the provenance entries for the volume, the present author attempts to determine the time and place of origination of the tool. Further on in the article three other volumes are presented whose bindings might have been made at the same binding shop. An analysis of the bindings has made it possible to determine the probable time and place where the book binder used the Jagiellonian roll in question.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17494
DOI: 10.14746/b.2016.20.4
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2016, nr 20 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RADOSŁAW FRANCZAK.pdf3.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.