Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŚlebzak, Krzysztof. Promotor-
dc.contributor.authorWajda, Dominik-
dc.date.accessioned2017-02-28T11:50:42Z-
dc.date.available2017-02-28T11:50:42Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/17499-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPodstawowym celem badawczym rozprawy jest ustalenie normatywnej treści obowiązku płatnika składek w zakresie „obliczania, potrącania, rozliczania i opłacania” składek na ubezpieczenia społeczne, jak również określenie zasad jego odpowiedzialności z tytułu naruszenia tego obowiązku, w szczególności biorąc pod uwagę kontrowersje co do skutków tego naruszenia w kontekście różnych reżimów odpowiedzialności prawnej, którym może podlegać płatnik oraz relacji między tymi reżimami. Na każdą z tych kwestii składa się szereg problemów szczegółowych, wymagających osobnego rozwinięcia i rozważenia. W rozdziale 1 przedstawiono zagadnienia ogólne, w tym wyjaśniono istotę obowiązku polegającego na „obliczaniu, potrącaniu, rozliczaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne". Rozdział 2 jest poświęcony zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością płatnika wobec organu rentowego według zasad przewidzianych w ustawie systemowej i prawie cywilnym oraz skutkami niewykonania obowiązku płatniczego w kontekście egzekwowania składek w oparciu o przepisy prawa polskiego i unijnego. Rozdział 3 porusza kwestie dotyczące odpowiedzialności płatnika wobec ubezpieczonego i otwartego funduszu emerytalnego. Rozdział 4 obejmuje problematykę odpowiedzialności penalnej płatnika ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności wykroczeniowej.pl_PL
dc.description.abstractThe primary objective of the research dissertation is to determine the normative content of the duty payer in terms of "calculation, withholding, accounting and payment of" social insurance contributions, as well as determine the rules of its liability for breach of this obligation, in particular taking into account the controversy about the effects of the infringement in the context of different regimes of legal liability, which may be the payer and the relationship between these regimes. For each of these issues it consists of a series of detailed problems that require separate consideration and develop. Chapter 1 provides general issues, including explained the essence of its responsibility to "calculation, deductions, settlement and payment of contributions for social insurance." Chapter 2 is devoted to issues related to the liability of the payer to the pension authority as laid down in the social insurence law and civil law, and the consequences of non-payment obligation in the context of enforcement of contributions under the provisions of Polish law and EU law. Chapter 3 addresses the liability of the payer to the insured and the open pension fund. Chapter 4 covers the issue of penal responsibility payer with special reference to delinquency.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectpłatnikpl_PL
dc.subjectpayerpl_PL
dc.subjectskładkipl_PL
dc.subjectcontributionspl_PL
dc.subjectubezpieczenia społecznepl_PL
dc.subjectsocial securitypl_PL
dc.titleOdpowiedzialność płatnika za naruszenie obowiązków w zakresie obliczania, potrącania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społecznepl_PL
dc.title.alternativeThe responsibility of the payer for misconduct in the calculation, withholding, accounting and payment of social security contributionspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.WAJDA Odpowiedzialność płatnika za naruszenie.pdf
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.