Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17569
Title: Zabezpieczenie majątkowe w polskim procesie karnym w trybie postępowania z urzędu
Other Titles: The seizure of property in the Polish criminal procedure in the official mode of proceedings
Authors: Ostrzycka, Martyna
Advisor: Gerecka-Żołyńska, Anna. Promotor
Keywords: zabezpieczenie majątkowe
seizure of property
środki przymusu
coercive measures
przymus
coercion
tymczasowe zajęcie mienia ruchomego
temporary seizure of movable property
postępowanie zabezpieczające
seizure proceedings
Issue Date: 2016
Abstract: Zabezpieczenie majątkowe funkcjonuje w systemie polskich ustaw karnoprocesowych kilkadziesiąt lat. Wraz z ich upływem, regulacja podlegała licznym modyfikacjom. Mimo to, istota zabezpieczenia pozostawała, co do zasady, niezmienna. Mianowicie, miało ono zapewniać wykonanie zapadłego w przyszłości orzeczenia w zakresie kar i środków o charakterze majątkowym. Praca stanowi próbę kompleksowej analizy zabezpieczenia majątkowego w trybie postępowania z urzędu w polskim procesie karnym. Zrezygnowano jednak, poza ogólnikowym wskazaniem, ze szczegółowego omówienia zabezpieczenia regulowanego w innych ustawach szeroko rozumianego prawa karnego. Podstawowym założeniem jest zaprezentowanie tytułowej instytucji zarówno z dogmatycznego, jak i praktycznego, punktu widzenia. Celem wszechstronnej analizy jest uwypuklenie jej istoty oraz faktycznego charakteru prawnego. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym, iż regulacja normatywna zabezpieczenia powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne, które w konsekwencji wpływają na brak jednolitości jej stosowania. Dlatego też, obok dokonania analizy teoretycznoprawnej powiązanej z przedstawieniem zróżnicowanych stanowisk doktryny, założeniem badawczym stało się również wykazanie jak przedmiotowe trudności rozwiązane zostały w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania zabezpieczenia. Przeprowadzona, dogłębna analiza wskazanych zagadnień stanowiła podstawę do sformułowania wniosków de lege lata oraz postulatów de lege ferenda.
The seizure of property operates in the Polish criminal procedures acts for tens of years. In this time, the regulation has been changed repeatedly. Nevertheless, the essence of this institution remained, in principle, unchanged. Namely, it had to provide the execution of a future judgment regarding sanctions and measures on property. The thesis is an attempt of a comprehensive analysis of the seizure of property in the Polish criminal procedure in the official mode of proceedings. However, there is no specific commentary on seizure, regulated in other legal acts broadly defined as a criminal law. The basic idea is to present the title institution from both, dogmatic and practical, points of view. The aim is to highlight the essence and the actual, legal nature of the seizure. Not without significance is the fact, that the regulation of seizure produce the number of questions of interpretation, which consequently affect the lack of uniformity in its application. Therefore, in addition to theoretical analysis, associated with the exposition of different points of the doctrine, the foundation of research has also become a subject demonstrating how problems were resolved in judicial decisions and in the practice. The analysis conducted in the thesis was the basis for drawing conclusions de lege lata and proposals de lege ferenda.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/17569
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska Martyna Ostrzycka.pdf
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.