Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/1759
Title: Polsko-amerykańska adaptacja i komunikacja: kontekst historyczny i współczesne studium kulturowe przeprowadzone wśród polskich studentów uczących się języka angielskiego jako języka drugiego w Szkole Języka Angielskiego A.P. Bilingual Services, Inc. School of English w Nowym Jorku w latach 1987-2007.
Other Titles: Polish-American adaptation and communication: their historic contexts and contemporary cross-cultural study of Polish students learning English as a second language at the A.P. Bilingual Services School of English in New York 1987-2007
Authors: Paszkowska, Alicja
Advisor: Lipoński, Wojciech. Promotor
Keywords: akulturacja
acculturation
adaptacja
adaptation
komunikacja
communication
drugi język
second language
kontekt historyczny
historic context
Issue Date: 12-Jan-2012
Abstract: Polsko-amerykańskie relacje, widoczne już od XVII w., opracowane zostały przez wielu intelektualistów, jednakże zagadnieniom akulturacji oraz komunikacji Polaków nie nadano ostatecznego kształtu. Niniejsza praca jest próbą ukazania aspektów adaptacji lingwistyczno-kulturowej w kontekscie historycznym oraz ukazanie jej obecnych konsekwencji na podstawie analizy przeprowadzonej wśród polskich studentów uczęszczających do prywatnej szkoły języka angielskiego w Nowym Jorku. W badaniach opartych na autentycznych wypowiedziach uczestników zastosowano metodę kwalitatywną, obserwacji uczestniczącej, deskryptywnej, zarówno retrospektywnej, jak i prospektywnej o charakterze longitudinalnym. Proces adaptacji, który w przypadku Polaków ma character eklektyczny, uwarunkowany jest kilkoma czynnikami. W rozważaniach wzięto pod uwagę mechanizmy indywidualne, etniczne oraz instytucjonalne, m.in., motywację emigracyjną, czas i miejsce zamieszkania, intensywność obcowania z językiem i kulturą amerykańską, wiek, kapitał finansowy i intelektualny, jak również kooperację na poziomie grupy etnicznej, czy też rolę instytucji amerykańskich w kształtowaniu trajektorii adaptacji polskich imigrantów. Praca ta ukazuje również wpływ akwizycji językowej i uczenia się na akulturację, kompilację i analizę nadrzędnych wartości (core values) wpływających na percepcję rozpatrywanej kultury oraz zagadnień komunikacji werbalnej i niewerbalnej; wybiórczo przedstawiono problem adaptacji w literaturze pięknej.
Polish-American relations have existed since the 17th century inspiring numerous scholars to research the field, yet the study of acculturation and communication of the Polish ethnic group has not been systematically developed. This dissertation is an attempt to present a historical outline of the linguistic and cultural adaptation and its extended current consequences based on the research conducted among the Polish ESL students attending a private school in New York City. The study supported by the authentic voices of the participants, was based on the qualitative method of a descriptive, retrospective or prospective, and longitudinal character of a participant observation.The process of adaptation, eclectic in this case, is conditioned by some factors. This dissertation introduces many pivotal individual, ethnic and institutional mechanisms, such as, motivation for emigration, the length and place of residence abroad, exposure to the American language and culture, age, financial and intellectual capitals as well as the cooperation on the ethnic level and the role of the American institutions in shaping the trajectory of adaptation of the Polish immigrants. The study also provides an insight into language acquisition and learning as factors affecting acculturation, the compilation and analysis of the core values which influence the perception of the given culture as well as verbal and non-verbal communication, and a brief overview of the selected literary works treating the subject.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1759
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WN)
Doktoraty (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paszkowska_alicja_praca_November2011.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.