Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1783
Title: Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie
Authors: Głowacka, Ewa
Keywords: badanie jakości bibliotek
library economic impact research
ocena wpływu bibliotek na społeczeństwo
valuation of the library impact on society
analiza korzyści ekonomicznych funkcjonowania bibliotek
library cost-effectiveness analysis, Methods
description of selected research studies
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2011, nr 15 (24), s. 217-230.
Abstract: Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis), metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method), określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method) i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment). Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.
Libraries play different important roles in contemporary society. They contribute to advancement of intellectual and social capital and have a particular impact on economic benefits of their surroundings. This paper gives an overview of the main approaches to library economic impact research. These include: cost effectiveness research, CBA – cost-benefit analysis, CVM – contigent valuation method, consumer surplus method and ROI (Return of Investment). In addition, the author analyses different available research initiatives in this area.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1783
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2011, nr 15 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewa_Głowacka.pdf346.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.