Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17955
Title: Sądowa asysta wychowawcza dla młodzieży we Francji i w Polsce. Studium z pedagogiki porównawczej
Other Titles: Judicial educational assistance for young people in France and in Poland. The study of comparative education
Authors: Perska-Gradowska, Paulina
Advisor: Stępniak, Piotr. Promotor
Keywords: asysta wychowawcza
educational assistance
wychowanie
education
nieletni
juvenile
resocjalizacja
resocialization
Issue Date: 2017
Abstract: Model rozwiązań pedagogicznych dla nieletnich niedostosowanych społecznie zależy od wielu czynników, takich jak: czynniki historyczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, polityczne. Ważne znaczenie ma badanie systemów zagranicznych, aby poprawić funkcjonowanie polskiego systemu dla dzieci i młodzieży. Głównym celem rozprawy jest porównanie francuskiego i polskiego systemu sądowej ochrony dzieci i młodzieży z uwzględnieniem asysty wychowawczej. Jako podstawową metodę przyjęto metodę badań porównawczych. Dysertacja zawiera wprowadzenie oraz sześć części. W rozprawie zaprezentowano opis porównywanych państw oraz zestawienie najważniejszych pojęć funkcjonujących w obu systemach. Następne rozdziały koncentrują się na sądowej asyście wychowawczej. Analizie poddano takie elementy jak: rozwiązania prawne, organizacja instytucjonalna, personel, koncepcje teoretyczne, środki i metody oddziaływań wychowawczych. W dysertacji zawarto także opis czynników warunkujących powstanie i rozwój asysty wychowawczej oraz statystykę w zakresie stosowania środków wychowawczych dla nieletnich. Rozprawa zawiera także propozycje, które mogą przyczynić się do zmiany funkcjonowania modelu polskiego.
The model of pedagogical solutions for socially maladjusted youth depend on many factors such as historical, economic, social, political, cultural factors. It is worth to explore foreign solutions in order to improve Polish system for children and adolescents. The main aim of this dissertation is to compare the French and Polish system of judicial protection and judicial educational assistance for children and young people and to develop the Polish system based on French solutions. To achieve this aim, the method of comparative research has been applied. The dissertation consists of an introduction and six parts. In the dissertation, the author presents a description of the compared countries and a list of the most important concepts. Next, focused on the judicial educational assistance, the analysis refers to both legal and pedagogical aspects such as legislation, organizational forms, personnel, theoretical concepts, measures and methods of educational assistance. The dissertation is complemented by a description of the factors determining the origin and development of educational assistance and by the current statistics. The dissertation contains proposals which could contribute to improve the educational assistance in Poland.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/17955
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska Paulina Perska-Gradowska.pdf
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.