Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18815
Title: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., sygn. SK 71/13
Other Titles: Commentary on the judgment of the Constitutional Tribunal of October 25, 2016, ref. SK 71/13
Authors: Stanosz, Kacper
Keywords: upadek zabezpieczenia pieniężnego
term of the collapse of the security money claim
hipoteka
mortgage
tytuł wykonawczy
implementation title
klauzula wykonalności
enforceability clause
hipoteka przymusowa
compulsory mortgage
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 265-279
Abstract: W głosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca niewłaściwie wyważył ochronę praw wierzyciela i dłużnika w sytuacji ustanowienia zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową. Artykuł zawiera analizę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz rozważania na temat powiązanych instytucji, jak art. 754(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, a także proponowane rozwiązania przedstawionego problemu.
In the commented ruling the Constitutional Tribunal claimed the lawmaker improperly balanced the protection of the rights of the creditor and the debtor with regard to establishing collateral by encumbering the real estate with compulsory mortgage. The article contains the analysis of the ruling of the Constitutional Tribunal as well as related instruments set forth in art. 754(1) § 1 Code of Civil Procedure, and possible solutions to the presented problem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18815
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_STANOSZ.pdf387.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.