Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19307
Title: Analiza geoinformacyjna jakości życia mieszkańców Poznania a układ strukturalny zieleni miejskiej
Other Titles: Geoinformation Analysis of Poznań Residents’ Quality of Life in Relation to the Structural Pattern of Green Spaces
Authors: Czepkiewicz, Michał
Advisor: Zwoliński, Zbigniew. Promotor
Jankowski, Piotr. Promotor
Keywords: tereny zieleni
green spaces
jakość życia
quality of life
geoankieta
geo-questionnaire
geoinformacja
geoinformation
Poznań
Issue Date: 2017
Abstract: Rozprawa zawiera badanie zależności między układem strukturalnym zieleni w Poznaniu, a ocenami jakości życia mieszkańców miasta. Pierwszym celem badawczym było rozpoznanie aktywności korzystnych dla jakości życia wykonywanych w obrębie terenów zieleni. Najczęściej podawanym przez respondentów sposobem spędzania wolnego czasu i docierania do terenów zieleni było spacerowanie. Duże parki i lasy wspierają aktywność fizyczną, głównie ze względu na ich rozmiar i infrastrukturę. Mniejsze parki i skwery są wykorzystywane głównie do biernego wypoczynku i spotkań towarzyskich. Mieszkańcy Poznania wysoce cenią bliskość lasów, gruntów rolnych i prywatnych ogrodów. Drugim celem było wykrycie zależności pomiędzy układem strukturalnym zieleni miejskiej a ocenami jakości życia mieszkańców. Modele regresji pokazały, że cechy środowiska geograficznego odgrywają rolę w kształtowaniu samooceny stanu zdrowia i poczucia szczęścia mieszkańców Poznania, jednak nie jest to rola bardzo silna. Trzecim celem był rozwój metod geoinformacyjnych. Do pozyskania danych pierwotnych wykorzystano ankietę papierową i geoankietę internetową, co pozwoliło na wzbogacenie danych o współrzędne geograficzne. Za pomocą miar geoinformacyjnych opisano cechy środowiska geograficznego w otoczeniu miejsc zamieszkania respondentów i oceniono jakość zastosowanych miar porównując je z subiektywnymi ocenami jakości środowiska geograficznego.
The thesis includes a study of relationships between structural pattern of green spaces in Poznań, and its residents’ perceived quality of life. The first research goal was to explore activities beneficial for wellbeing that are performed within green spaces. The most common activity and travel mode used to reach green spaces was walking. Large parks and forests support physical activity, mostly because of their size and infrastructure. Smaller parks and green squares are used mostly for passive relaxation and social activities. Residents of Poznań highly appreciate closeness to forests, agricultural lands and private gardens. The second goal was to find relationships between structural pattern of green spaces and perceived quality of life. Regression models showed that environmental characteristics play a significant role in shaping self-rated health and feelings of happiness, but their role is not very strong. The third goal was to develop geoinformation methods. Both paper questionnaire and Web-based geo-questionnaire were used to elicit primary data, which allowed to enrich the data set with geographical coordinates. Geoinformation methods were used to measures environmental characteristics of participants’ residential neighborhoods. The quality of methods was then evaluated by comparison with subjective evaluations of environmental quality.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/19307
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Czepkiewicz - Analiza geoinformacyjna jakości życia mieszkańców Poznania a układ strukturalny zieleni miejskiej - ~1.pdf37.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.