Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1955
Title: Z METODOLOGII NAUK EKONOMICZNYCH: STRUKTURA LOGICZNA UJĘCIA POZYTYWNEGO I NORMATYWNEGO
Other Titles: ON THE METHODOLOGY OF ECONOMIC SCIENCES: A LOGICAL STRUCTURE OF THE POSITIVE AND NORMATIVE APPROACH
Authors: Lipowski, Adam
Keywords: struktura logiczna nauk ekonomicznych
logical structure of the economic science
ekonomia pozytywna
positive economics
ekonomia normatywna
normative economics
pozytywna polityka gospodarcza
positive economic policy
normatywna polityka gospodarcza
normative economic policy
gospodarka abstrakcyjna
abstract economy
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 195-217
Abstract: W artykule przedstawiony jest strukturalny sposób metodologicznej interpretacji ujęcia pozytywnego i normatywnego w naukach ekonomicznych. Sposób ten polega na rozpatrywaniu tych ujęć w ekonomii i polityce gospodarczej w ramach ich struktury logicznej. Elementami tej struktury są: ekonomia pozytywna i pozytywna polityka gospodarcza oraz ekonomia normatywna i normatywna polityka gospodarcza. Związek tych elementów ma miejsce, gdy ekonomia pozytywna i pozytywna polityka gospodarcza dostarczają ekonomii normatywnej teoretycznej wiedzy o czynnikach sprawczych określonych wymiarów wybranych zjawisk gospodarczych. Z kolei, na podstawie oceny tych wymiarów i ich czynników, ekonomia normatywna wytycza normatywnej polityce gospodarczej cele normatywne. Wreszcie ta ostatnia dokonuje wyboru narzędzi ekonomicznych, za pomocą których winna cele te osiągnąć. Implikacją strukturalnego sposobu metodologicznej interpretacji powyższych ujęć jest ukazanie ich w nowym świetle w porównaniu z interpretacją tradycyjną, w której oddzielnie rozpatruje się ekonomię i politykę gospodarczą.
In this methodological paper I present a structural way of the interpretation of the positive vs normative approach in economic sciences. This interpretation consists of the analysis of those approaches in economics and economic policy within the conceptual framework of their logical structure. The related elements of this structure are: positive economics and positive economic policy as well as normative economics and normative economic policy. Those elements interrelate when positive economics and positive economic policy provide normative economics and normative economic policy with theoretical knowledge on certain dimensions of the factors of selected economic events. Whereas on the basis of the judgments of those dimensions and their factors the task of normative economics is to set normative purposes to normative economic policy. Then, the latter chooses economic instruments that achieve those purposes. The implication of the structural way of a methodological interpretation of the foregoing approaches is to portray them in the new light in comparison with the traditional interpretation that analyses separately economics and economic policy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1955
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. ADAM LIPOWSKI RPEiS 2-2011.pdf204.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.