Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1986
Title: Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Other Titles: The proceedings in cases under social insurance law
Authors: Klimas, Magdalena
Advisor: Zedler, Feliks. Promotor
Keywords: Postępowanie cywilne
Proceedings in cases under social insurance law
Ubezpieczenia społeczne
Social insurance
Issue Date: 6-Feb-2012
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, które jest jednym z postępowań odrębnych uregulowanych w k.p.c. W pracy przestawiono najważniejsze cechy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego zasad, finansów oraz rodzajów świadczeń przyznawanych i wypłacanych z tego ubezpieczenia. Następnie omówiony został zakres spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ich charakter, który w doktrynie i orzecznictwie wywołuje wiele kontrowersji. W pracy przedstawiono także naczelne zasady postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem odrębności występujących w omawianym postępowaniu odrębnym. Dalsza część pracy poświęcona została odrębnościom omawianego postępowania w stosunku do postępowania zwykłego, które przejawiają się w specyficznej konstrukcji stron tego postępowania, a także w samym przebiegu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie w tych sprawach wszczynane jest przez wniesienie odwołania od decyzji wydanej przez organ rentowy. Charakterystycznymi dla tego postępowania etapami są: wstępne badanie sprawy oraz czynności wyjaśniające. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych może zakończyć się na kilka sposobów, które zostały omówione w kolejnym rozdziale. Sąd może odrzucić odwołanie, może zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy, może oddalić odwołanie. Odrębności omawianego postępowania przejawiają się także w zakresie wnoszenia środków zaskarżenia, które zostały bliżej przedstawione w ostatnim rozdziale.
The object of doctoral dissertation has been the proceedings in cases under social insurance law which is one of the special proceedings governed by the Civil Proceeding Code. The author has shortly represented social insurance system in Poland, especially its fundamental principles, finance of the social insurance system and kinds of benefits awarded or paid from social insurance. Next chapters have been dedicated to the definition of cases under social insurance law and nature of these cases, which is controversial in literature and in civil jurisdiction. The author has represented fundamental principles of civil procedure, especially how they are modified in the proceeding in cases under social insurance law. The proceedings in cases under social insurance law differs from ordinary proceedings. These differences refers to courts which examine the cases under social insurance law, parties of proceedings and the course of proceedings in these cases. In matters concerning social insurance claims a civil action is started by the filing of an appeal against a decision. Characteristic stages for the course of proceedings in cases under social insurance law are: initial examination of case and clarifying actions. The proceedings in cases under social insurance law may end in a few manners. The court may dismiss the appeal against the decision, change appealed decision wholly or partly and adjudicate essence of the matter. The last chapter depicts appellate measures which may be used by the parties to contest judgments in cases under social insurance law.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Cywilnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/1986
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postepowanie sadowe w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych.pdf
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.