Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20687
Title: Wymiar transcendencji "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego wobec dylematów współczesnego człowieka
Other Titles: The dimension of transcendence „the Decalogue” by Krzysztof Kieslowski towards predicaments of a contemporary Man
Authors: Kraska, Adam
Advisor: Kochaniewicz, Bogusław. Promotor
Keywords: Dekalog
Decalogue
Kieślowski
Kieslowski
transcendencja
transcendence
ponowoczesność
postmodernism
film
Issue Date: 2017
Abstract: Zasadniczym celem pracy jest interpretacja "Dekalogu" Kieślowskiego jako dokonania, które proponuje współczesnemu człowiekowi, zagubionemu w trudnych wyborach, wartości transcendentne jako jedyną drogę godnego życia. Wybór tego dzieła filmowego jest o tyle zasadny, że współczesna filozofia próbuje przenieść sztukę w sferę duchową człowieka, zastąpić nią religię. Kieślowski podkreśla niebezpieczeństwo odejścia od norm moralnych oraz słabą kondycję duchową współczesnego człowieka, pokazując go w codziennych sytuacjach życiowych. Niniejsza praca ma wykazać, że nie można zbudować ludzkiej przyszłości bez oparcia się na wartościach dyktowanych przez Dekalog. Problematyka opracowania rozwija i uzasadnia temat główny, który dotyczy zagadnień dzisiejszej rzeczywistości ujętych przez pryzmat filmu polskiego reżysera. Pozwala na konfrontację pragnień i oczekiwań człowieka z tym, co niesie życie. Wizja artystyczna Kieślowskiego proponuje spojrzenie na siebie, szukanie sensu istnienia w trudnej ponowoczesności także w wymiarze transcendencji. Reżyser jest twórcą filmu, który podkreśla doniosłość duchowych wartości ulegających zapomnieniu w coraz bardziej laicyzującym się świecie. Dzieło Kieślowskiego jest aktualizacją Dziesięciorga Przykazań, dlatego też w rozważaniach zostały przywołane niektóre spojrzenia na Dekalog w perspektywie historycznej.
The main aim of the thesis is the interpretation of the film “the Decalogue” by Krzysztof Kieslowski which is perceived as a matter of the achievement which suggests a contemporary man, confused in problematic selections, the transcendental values as the only way of a dignified life. This research develops and justifies the main theme which touches matters of contemporary reality which are presented in the film by Polish director. It allows humans to confront their desires and expectations with situations brought by life. Kieslowski’s artistic vision suggests the man look at themselves, search for the meaning of existence in difficult post modernism and also in the dimension of transcendence. The director is an author of the film which emphasises the significance of spiritual values that lapsing in the laicisation of the world. Kieslowski’s work is an update of the Ten Commandments thus some views of the Decalogue from the historical perspective were invoked in the director’s contemplation.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/20687
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat 11.09..pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.