Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20690
Title: Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki. Relacja pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Other Titles: Protection of a Higher than Union’s Constitutional Fundamental Rights Standard. Relation Between Constitutional Tribunal and Court of Justice of the European Union
Authors: Jóźwicki, Władysław
Advisor: Kędzia, Zdzisław. Promotor
Keywords: prawa fundamentalne
fundamental rights
Trybunał Konstytucyjny
Constitutional Tribunal
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Court of Justice of the European Union
kolizja
conflict
doktryna ultra vires
ultra vires doctrine
Issue Date: 2017
Abstract: W pracy podjęta jest próba znalezienia i zaproponowania rozwiązania minimalizującego potencjalny konflikt pomiędzy standardem unijnym ochrony praw jednostki a standardem konstytucyjnym, w sytuacji, w której to ten drugi byłby wyższy a zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Unii prowadziłyby do jego obniżenia. W pracy zaproponowano nieco odważniejsze niż do tej pory stosowanie przez TK pytania prejudycjalnego do TSUE. Miałoby się ono sprowadzać do powołania się na obowiązek poszanowania przez Unię tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich, zawarty w art. 4 ust. 2 TUE w związku z art. 53 KPP oraz w kontekście innych przepisów prawa unijnego i polskiego, w sytuacjach w których prawo unijne naruszałoby nie tyle jakiekolwiek konstytucyjne standardy ochrony praw człowieka, lecz w których naruszałoby konstytucyjne standardy składające się na tożsamość konstytucyjną państwa. W pracy podjęto próbę wypracowania możliwie kooperacyjnego mechanizmu dochodzenia do tego, które standardy powinny przeważyć oraz ukazania jego zalet w porównaniu do sztywnego podejścia, wiążącego tożsamość konstytucyjną RP i obowiązek jej poszanowania przez Unię z doktryną ultra vires. Podjęto w niej również próbę pewnego zbalansowania kompetencji TK i TSUE i skłonienia ich do współpracy opierającej się na wzajemnym poszanowaniu swych kompetencji i pozycji ustrojowych w ramach sekwencji orzekania w przedmiotowej materii, a nie tworzenia w ramach Unii nowej hierarchii sądów.
The dissertation attempts at investigating and proposing a solution aimed at minimizing potential conflict between Union’s fundamental rights protection standards and a constitutional ones, when the latter would be higher, while obligations stemming from EU law and Polish membership in the community, would demand limiting them. The dissertation proposes a more valiant application of referral for preliminary judgment procedure to the CJEU by the Polish Constitutional Court. In such a referral the CC would invoke art. 4(2) TEU and expressed in it obligation on the side of the EU to respect constitutional identity of its member states in connection with art. 53 ChFR as well as in light of other EU law and domestic (constitutional) law provisions, in situations, in which EU law would compromise not constitutional standards as such, but standards belonging to Polish constitutional identity. The dissertation attempts at developing possibly cooperative mechanism of arriving to a conclusion, which standards should preponderate as well as at presenting advantages of such a mechanism in comparison to isolationist approach aligning constitutional identity protection with the ultra vires doctrine. More than that, the dissertation attempts as well at balancing competences of the CC and the CJEU as well as convincing them to cooperate and mutually respect their competences and positions in their respective legal systems through a sequence – not hierarchy – of adjudication.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/20690
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W. Jóźwicki - praca doktorska.pdf
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.