Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20725
Title: Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu biskupa polowego Tadeusza Płoskiego
Other Titles: Bringing up to patriotism in the teaching by a military bishop Tadeusz Płoski
Authors: Janus, Marek
Advisor: Szpet, Jan. Promotor
Keywords: patriotyzm
ojczyzna
naród
biskup
Płoski
patriotism
homeland
nation
bishop
Płoski
Issue Date: 2017
Abstract: Bp Tadeusz Płoski był drugim po zakończeniu II wojny światowej drugim biskupem polowym Wojska Polskiego. W nauczaniu swoim podkreślał, że miłość do ojczyzny to najpierw uznanie takich jej wartości i elementów, jak: terytorium i ziemia przodków. Patriotyzm wymaga trudnej umiejętności przedkładania celu służby ponad indywidualne potrzeby i dążenia. Ojczyzna jest nie tylko dobrem wspólnym obywateli lecz również wielkim obowiązkiem. Jego zdaniem postawę patriotyczną weryfikują miłość do własnego narodu, znajomość jego dziejów oraz poszanowanie kultury narodowej. Miarą patriotyzmu jest ofiarność i miłość, a koniecznym elementem wiara przodków, dziedzictwo i kultura. Patriotyzm, który powinien się kojarzyć z szacunkiem dla narodowej przeszłości, tradycji, powinien pobudzać do głębokiego zaangażowania w teraźniejszość. Nad narodem polskim czuwa Matka Boża Królowa Polski, której zawierzył wszystkich żołnierzy służących ojczyźnie w kraju i na misjach pokojowych. Za właściwe miejsce tworzenia elementarnych więzi międzyludzkich, z których wyrastają postawy narodowe, patriotyczne i obywatelskie uważał rodzinę. Uważał, że w środowisku rodzinnym uczymy się rozumieć, że życie w wolności nie jest swawolą lub wolnością od obowiązków. Zwracał uwagę że globalizacja zmienia wyraźnie odniesienia patriotyzmu i wpływa na procesy kreowania się tożsamości kosmopolitycznej.
Bishop Płoski was the second military bishop of the Polish Army after the Second World War. In his teaching he stressed that love for the homeland means recognizing such values and elements as the territory and land of ancestors. Patriotism demands a difficult skill of preferring the aim of the service to individual needs and aspirations. The home country is not only the common good of citizens but a great duty too. In his opinion, a patriotic attitude is verified by the love for its nation, the knowledge of its history and respecting national culture. Love and dedication are a measure of patriotism. Ancestors' faith, heritage as well as culture are necessary elements. Patriotism, which should be associated with respect for a national tradition and the past, ought to stimulate deeper involvement in the present . Holy Mother the Queen of Poland watches over the Polish nation, which puts the lives of all the soldiers serving the country in Poland and on peace missions into her hands. Bishop Płoski considered a family an appropriate place for creating fundamental interpersonal bonds, which national patriotic civil attitudes derive from. He believed that in a family environment we learn to understand that living a free life is not insubordination or avoiding responsibilities. He thought that globalization clearly changes aspects of patriotism and influences processes of creating a cosmopolitan identity.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/20725
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca Doktorska ks. Marka Janus (1).pdf
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.