Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOchmański, Jerzy W. Promotor-
dc.contributor.authorBiałkowski, Michał-
dc.date.accessioned2017-12-14T11:12:32Z-
dc.date.available2017-12-14T11:12:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/20802-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractRozprawa doktorska prezentuje problematykę naprawienia szkody wyrządzonej przy leczeniu. Praca podzielona jest na sześć rozdziałów. Pierwszy prezentuje problematykę zastosowania zasady słuszności (art. 419 k.c.) do indemnizacji „szkód medycznych”. Drugi rozdział przedstawia zagadnienia związane z przemianami w organizacji służby zdrowia oraz ich wpływem na naprawienie szkody doznanej przy leczeniu. Szczególny nacisk w tym zakresie został położony na zastosowanie winy anonimowej (bezimiennej), problem podlegania personelu medycznego kierownictwu podmiotu leczniczego oraz możliwość zastosowania do indemnizacji „szkód medycznych” reżimu odpowiedzialności ex contractu. W trzecim rozdziale omówione zostało zastosowanie domniemań faktycznych, dowodu prima facie, obniżonego standardu dowodu oraz ius moderandi w „procesach lekarskich”. Ostatnie trzy rozdziały obejmują zagadnienia dotyczące wprowadzonego do polskiego porządku prawnego systemu orzekania o zdarzeniach medycznych. Uwagi czynione na tym tle dotyczą w szczególności ogólnych założeń teoretyczno-prawnych wprowadzonego modelu orzekania, jak i podmiotowego i przedmiotowego zakresu kompensacji w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznychpl
dc.description.abstractThe dissertation presents the problem of compensation of damage caused during treatment. The dissertation is divided into six chapters. The first presents the problem of application of the equity principle (article 419 of polish Civil Code) to the indemnity of “medical damage”. The second chapter presents the issues related to the transformations in the organization of health care and their impact on the compensation of damages caused by medical treatment. Particular emphasis has been placed on the problem of application of so called “anonymous guilt”, the problem of subordination of the medical staff to the hospital administration and the possibility of applying contractual liability regime to the compensation of ”medical damage”. The third chapter discusses the use of factual presumption, prima facie evidence, the reduced standard of proof and ius moderandi in “medical proceedings”. The last three chapters cover issues related to the introduction to the polish legal system of medical occurrences compensation system. The observations made in this regard relate in particular to the general theoretical guidelines of the introduced model as well as to the subjective and objective scope of claims for compensation for damage or injury caused by medical occurrences that are put before regional medical occurrences committees.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectodpowiedzialność cywilnapl
dc.subjectbłąd medycznypl
dc.subjectzdarzenie medycznepl
dc.subjectcivil liabilitypl
dc.subjectmedical malpracticepl
dc.subjectmedical occurrencespl
dc.titleKompensacja szkody powstałej przy leczeniupl
dc.title.alternativeCompensation for damage inflicted during treatmentpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_05_09_Doktorat_Michał_Białkowski_ostateczna_5_pdf.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.