Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDroździał-Szelest, Krystyna. Promotor-
dc.contributor.authorLewandowski, Radosław-
dc.date.accessioned2010-03-23T08:30:32Z-
dc.date.available2010-03-23T08:30:32Z-
dc.date.issued2010-03-23T08:30:32Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/208-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractCelem rozprawy jest zbadanie możliwości pomiaru znajomości kolokacji leksykalnych u uczących się języka obcego na poziomie zaawansowanym oraz analiza jakości opracowanego na te potrzeby testu.Omawiając teoretyczne podstawy testowania językowego, podkreślono opozycję między dwoma głównymi podejściami do testowania i zaproponowano zrównoważenie ich poprzez stosowanie trafnych testów umiejętności komunikacyjnych oraz rzetelnych testów elementów języka. Jednym z tych elementów są kolokacje leksykalne, które omówiono w kontekście nauczania języków obcych. Kompetencji kolokacyjnej – ważnemu aspektowi znajomości słownictwa oraz kluczowemu czynnikowi w pokonywaniu „pułapu językowego” przez uczniów średniozaawansowanych – należy poświęcać w nauczaniu szczególną uwagę. Omówiwszy problematykę testowania kompetencji leksykalnej oraz kolokacyjnej, zaprezentowano, sklasyfikowano oraz oceniono 37 typów zadań, z których jeden – monolingwalne zadanie o wysokim stopniu kontroli, polegające na produktywnym przypomnieniu kolokatu w kontekście zdaniowym – wybrano jako potencjalnie optymalną technikę pomiaru znajomości kolokacji leksykalnych u uczniów zaawansowanych. W celu oceny przydatności typu zadania, opracowano test mierzący znajomość kolokacji leksykalnych u uczących się języka angielskiego dla biznesu na poziomie zaawansowanym. Sukcesywnie ulepszane wersje testu były rozwiązywane przez cztery grupy badanych i poddawane analizie statystycznej. Wersję finalną cechuje wysoki stopień rzetelności, trafności, praktyczności oraz korzystny wpływ na proces dydaktyczny.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the dissertation is to examine the feasibility of assessing advanced L2 learners’ knowledge of lexical collocations and to analyse the measurement properties of a test specially designed for the purpose.Reviewing the fundamentals of language testing theory, the author highlights the opposition between two main approaches to testing and suggests balancing them by combining high-validity tests of communicative skills with high-reliability tests of language elements. One such element is lexical collocations, which are defined, explained and discussed from the perspective of L2 teaching. Collocational competence, a significant aspect of word knowledge and a key factor in overcoming L2 learners’ intermediate plateau, deserves special emphasis in the L2 classroom. Having analysed the feasibility of testing vocabulary knowledge in general and collocational knowledge in particular, the author presents, classifies and evaluates 37 relevant test-item types, one of which – a controlled monolingual productive-recall task with a sentence context – is selected as a potentially optimum technique for measuring advanced learners’ knowledge of lexical collocations. To evaluate its usefulness, a test measuring advanced learners’ knowledge of business English lexical collocations was developed. The successively improved versions of the test were administered to four groups of subjects and analysed statistically. The final version of the test is characterised by satisfactory levels of reliability and discriminability, various types of validity, practicality and beneficial backwash.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectTestowaniepl_PL
dc.subjectTestingpl_PL
dc.subjectKolokacjepl_PL
dc.subjectCollocationspl_PL
dc.subjectSłownictwopl_PL
dc.subjectVocabularypl_PL
dc.titleTesting advanced L2 learners’ knowledge of lexical collocationspl_PL
dc.title.alternativeTestowanie znajomości kolokacji leksykalnych u uczących się języka obcego na poziomie zaawansowanympl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RadoslawLewandowski.pdf
  Restricted Access
5.71 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.