Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21257
Title: Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku. Teoria i polityka
Other Titles: Change of the balance of power in the Spanish politics after 2011. Theory and politics
Authors: Górnicka, Weronika
Advisor: Młyńczyk, Łukasz. Promotor
Keywords: polityka
politics
system polityczny
political system
Hiszpania
Spain
teoria polityki
political theory
Podemos
Issue Date: 2017
Abstract: Głównym celem dysertacji jest analiza zmian, zachodzących w hiszpańskiej przestrzeni politycznej po 2011 roku w perspektywie oddziaływań treści teoriopolitycznych. W ujęciu tym teoria traktowana jest nie tylko jako narzędzie badania mających miejsce przemian, ale przede wszystkim jako instrument ich kreowania. Proponowana ścieżka badawcza nie sprowadza się do rozwiązań marketingowych, wdrażanych w trakcie kampanii wyborczych, lecz implikuje dogłębną analizę zastosowanych koncepcji w określonym momencie historycznym, których efektem miało być nie tylko przekształcenie struktury systemu partyjnego, lecz w pierwszej kolejności modyfikacja i reinterpretacji roli obywatela w życiu politycznym Hiszpanii. Przyjęty w pracy zakres czasowy związany jest ściśle z dwoma podstawowymi dla całego procesu podmiotami, jakimi są Ruch Oburzonych oraz partia Podemos. Zainicjowanie w 2011 roku działalności pierwszego z nich stanowi punkt wyjścia dla analizy, natomiast zmiany, jakie zaszły na początku 2017 roku w zakresie funkcjonowania drugiego podmiotu stanowią finalny element badania.
The main aim of the dissertation is to analyze the changes taking place in the Spanish political space after 2011 in the perspective of the impact of theoretical content. In this approach, theory is treated not only as a research tool, but above all as an instrument used for creation of changes. First of all the research path is concentrated at the analysis of the conceptions applied at a specific historical moment, not at simple marketing solutions implemented during election campaigns. The aim of this activity was not only to transform the structure of the party system, but to modify and reinterpret the role of the citizen in political life of Spain. The time range adopted in this work is related to the two basic entities for the whole process, which are Inidgnados Movement and the Podemos party. The initiation in 2011 of the first of them is the starting point for the analysis. The changes in the functioning of the second entity, which took a place at the beginning of 2017, constitute the final element of the study.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/21257
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku. Teoria i polityka3.pdf
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.