Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21304
Title: Energy security cultures in the European Union
Authors: Rosicki, Remigiusz
Keywords: energy security
bezpieczeństwo energetyczne
energy security indices
wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego
indices of energy security cultures
wskaźniki kultur bezpieczeństwa energetycznego
energy cultures
kultury energetyczne
energy security cultures
kultury bezpieczeństwa energetycznego
security
bezpieczeństwo
methods of multidimensional comparative analysis
metody wielowymiarowej analizy porównawczej
European Union
Unia Europejska
Issue Date: 2017
Publisher: WNPiD UAM
Citation: R. Rosicki (2017), Energy security cultures in the European Union, "Przegląd Politologiczny", no. 4, pp. 31-46.
Series/Report no.: Przegląd Politologiczny;4
Abstract: The research problem under analysis in this text is ‘energy security cultures’ in the European Union. The main goal of the research is to conduct a comparative analysis involving selected existing research papers on ‘energy cultures.’ In the analysis, attention is drawn to research employing quantitative methods based on object clustering methods. Given the necessity to make the research problem more specific, the text addresses the following research questions: (1) Is the claim that the European Union presents special ‘energy security cultures’ legitimate?, (2) Did the period of 2008-2012 witness changes to the above-established ‘energy security cultures’ in the European Union? In order to conduct the analysis concerned with the existence or non-existence of ‘energy security cultures’ in the European Union, the following indices have been adopted: (1) the index of the energy intensity of the economy, (2) the index of energy dependence, (3) the Stirling index, (4) the index of network losses and (5) the index of renewable energy use. It is considered that the selected indices constitute a definiens of the adopted term of an ‘energy security culture.’ To verify the assumptions made in the analysis, use was made of one agglomerative method (i.e. Ward’s method) and one method for optimising a given cluster of objects (the k-means method).
Problemem badawczym, będącym przedmiotem analizy w tekście, są "kultury bezpieczeństwa energetycznego" Unii Europejskiej. Głównym celem prezentowanych badań jest dokonanie analizy porównawczej z już istniejącymi wybranymi opracowaniami w zakresie "kultur energetycznych". W prezentowanej analizie uwagę zwrócono na badania, które wykorzystują metody ilościowe w oparciu o metody grupowania obiektów. W związku z koniecznością uściślenia problemu badawczego w tekście przedstawiono następujące pytania badawcze: (1) Czy zasadne jest twierdzenie, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia ze specyficznymi "kulturami bezpieczeństwa energetycznego"?, (2) Czy w okresie 2008-2012, następują zmiany w obrębie, stwierdzonych wcześniej "kultur bezpieczeństwa energetycznego" w Unii Europejskiej? W celu dokonania analizy w zakresie istnienia, bądź też nie "kultur bezpieczeństwa energetycznego" w Unii Europejskiej, przyjęto następujące wskaźniki: (1) Wskaźnik Energochłonności Gospodarki, (2) Wskaźnik Zależności Energetycznej, (3) Wskaźnik Stirlinga, (4) Wskaźnik Strat Sieciowych i (5) Wskaźnik Wykorzystania Energii Odnawialnej. Uznano, że tak dobrane wskaźniki stanowią swoisty definiens przyjętego terminu "kultury bezpieczeństwa energetycznego". Do weryfikacji założeń przyjętych w analizie posłużono się jedną z metod aglomeracyjnych (czyli metodą Warda) i jedną z metod optymalizacji danego grupowania obiektów (czyli metodą k-średnich).
URI: http://hdl.handle.net/10593/21304
DOI: 10.14746/pp.2017.22.4.4
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Politologiczny, 2017, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11873-26506-1-PB.pdf513.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons