Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21356
Title: Filmowa polszczyzna jako wartość artystyczna. Strategie stylistyczno-językowe w twórczości wybranych przedstawicieli kina autorskiego
Other Titles: Polish language in films as artistic value. Stylistic-lingual strategies in the work of selected auteur cinema representatives
Authors: Miławska-Ratajczak, Małgorzata
Advisor: Witaszek-Samborska, Małgorzata. Promotor
Keywords: stylizacja
stylization
idiostyl
dialog filmowy
idiostyle
film dialogue
film fabularny
kino autorskie
fictional film
auteur cinema
Issue Date: 2017
Abstract: Podjęta w rozprawie próba analizy i interpretacji fragmentów dialogów wynotowanych z bazy materiałowej, czyli 41 kinowych utworów fabularnych pięciu polskich reżyserów, ilustruje, że dialog filmowy nie tylko poddaje się analizom lingwistycznym, ale i jest ciekawą dla badań stylistycznych pododmianą języka artystycznego. Ograniczenie zakresu materiałowego przez wybór dzieł przedstawicieli kina autorskiego – J. Machulskiego, M. Koterskiego, J.J. Kolskiego, W. Pasikowskiego i W. Smarzowskiego – którzy przy reżyserowanych filmach pracowali również jako scenarzyści (lub współscenarzyści bądź autorzy dialogów), umożliwił uzasadnienie tezy, iż na poziomie warstwy słownej utworu audiowizualnego można znaleźć odbicie rozpoznawalnych cech twórczości każdego z autorów. Płaszczyzna werbalna filmu może więc stanowić równie ważny składnik strategii autorskiej jak każdy inny, poddający się wyodrębnieniu element dzieła audiowizualnego, gdyż także ona podlega właściwym jej działaniom kreacyjnym. W dysertacji sporządzono reprezentatywny przegląd sposobów autorskiego kształtowania polszczyzny. Teoretyczne podstawy pracy omówiono w rozdziałach I–II, natomiast szczegółowe rezultaty analiz, czyli opis wykładników filmowych idiostylów artystycznych (strategii stylistyczno-językowych) jako istotnych komponentów całościowych strategii autorskich pięciu reżyserów, zawierają rozdziały III–VII.
The dissertation’s attempt to analyse and interpret pieces of dialogues excerpted out of the material base – that is 41 cinematic fictional films of five Polish directors – illustrates that not only film dialogue may be put under lingual analysis, but is also a subtype of artistic language that is interesting for stylistic research. Limiting the material by choosing only cinema pieces that were made by representatives of auteur cinema – J. Machulski, M. Koterski, J.J. Kolski, W. Pasikowski and W. Smarzowski – which not only directed the movies, but also wrote, or co-wrote, their scripts, or at least authored their dialogues, enabled to prove the claim that on the verbal layer, one can find reflection of each of the authors’ recognizable traits. The verbal layer of the film can be equally important element of auteur strategy as every other element of the composition, as it, too, is subject to creative actions. In the dissertation, a representative review of auteur techniques of shaping the Polish language was made. The theoretical groundwork of this dissertation has been reviewed in chapters I and II, while detailed results of the analysis, i.e. the description of the films’ idiostyle’s artistical indicators (stylistic-lingual strategies) as important components of autheur strategies can be found in chapters III to VII.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/21356
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa-doktorska - M. Miławska-Ratajczak.pdf
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.