Filmowa polszczyzna jako wartość artystyczna. Strategie stylistyczno-językowe w twórczości wybranych przedstawicieli kina autorskiego

dc.contributor.advisorWitaszek-Samborska, Małgorzata. Promotor
dc.contributor.authorMiławska-Ratajczak, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-01-29T10:13:39Z
dc.date.available2018-01-29T10:13:39Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznejpl
dc.description.abstractPodjęta w rozprawie próba analizy i interpretacji fragmentów dialogów wynotowanych z bazy materiałowej, czyli 41 kinowych utworów fabularnych pięciu polskich reżyserów, ilustruje, że dialog filmowy nie tylko poddaje się analizom lingwistycznym, ale i jest ciekawą dla badań stylistycznych pododmianą języka artystycznego. Ograniczenie zakresu materiałowego przez wybór dzieł przedstawicieli kina autorskiego – J. Machulskiego, M. Koterskiego, J.J. Kolskiego, W. Pasikowskiego i W. Smarzowskiego – którzy przy reżyserowanych filmach pracowali również jako scenarzyści (lub współscenarzyści bądź autorzy dialogów), umożliwił uzasadnienie tezy, iż na poziomie warstwy słownej utworu audiowizualnego można znaleźć odbicie rozpoznawalnych cech twórczości każdego z autorów. Płaszczyzna werbalna filmu może więc stanowić równie ważny składnik strategii autorskiej jak każdy inny, poddający się wyodrębnieniu element dzieła audiowizualnego, gdyż także ona podlega właściwym jej działaniom kreacyjnym. W dysertacji sporządzono reprezentatywny przegląd sposobów autorskiego kształtowania polszczyzny. Teoretyczne podstawy pracy omówiono w rozdziałach I–II, natomiast szczegółowe rezultaty analiz, czyli opis wykładników filmowych idiostylów artystycznych (strategii stylistyczno-językowych) jako istotnych komponentów całościowych strategii autorskich pięciu reżyserów, zawierają rozdziały III–VII.pl
dc.description.abstractThe dissertation’s attempt to analyse and interpret pieces of dialogues excerpted out of the material base – that is 41 cinematic fictional films of five Polish directors – illustrates that not only film dialogue may be put under lingual analysis, but is also a subtype of artistic language that is interesting for stylistic research. Limiting the material by choosing only cinema pieces that were made by representatives of auteur cinema – J. Machulski, M. Koterski, J.J. Kolski, W. Pasikowski and W. Smarzowski – which not only directed the movies, but also wrote, or co-wrote, their scripts, or at least authored their dialogues, enabled to prove the claim that on the verbal layer, one can find reflection of each of the authors’ recognizable traits. The verbal layer of the film can be equally important element of auteur strategy as every other element of the composition, as it, too, is subject to creative actions. In the dissertation, a representative review of auteur techniques of shaping the Polish language was made. The theoretical groundwork of this dissertation has been reviewed in chapters I and II, while detailed results of the analysis, i.e. the description of the films’ idiostyle’s artistical indicators (stylistic-lingual strategies) as important components of autheur strategies can be found in chapters III to VII.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21356
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectstylizacja
dc.subjectstylization
dc.subjectidiostyl
dc.subjectdialog filmowy
dc.subjectidiostyle
dc.subjectfilm dialogue
dc.subjectfilm fabularny
dc.subjectkino autorskie
dc.subjectfictional film
dc.subjectauteur cinema
dc.titleFilmowa polszczyzna jako wartość artystyczna. Strategie stylistyczno-językowe w twórczości wybranych przedstawicieli kina autorskiegopl
dc.title.alternativePolish language in films as artistic value. Stylistic-lingual strategies in the work of selected auteur cinema representativespl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego