Filmowa polszczyzna jako wartość artystyczna. Strategie stylistyczno-językowe w twórczości wybranych przedstawicieli kina autorskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Polish language in films as artistic value. Stylistic-lingual strategies in the work of selected auteur cinema representatives

Abstract

Podjęta w rozprawie próba analizy i interpretacji fragmentów dialogów wynotowanych z bazy materiałowej, czyli 41 kinowych utworów fabularnych pięciu polskich reżyserów, ilustruje, że dialog filmowy nie tylko poddaje się analizom lingwistycznym, ale i jest ciekawą dla badań stylistycznych pododmianą języka artystycznego. Ograniczenie zakresu materiałowego przez wybór dzieł przedstawicieli kina autorskiego – J. Machulskiego, M. Koterskiego, J.J. Kolskiego, W. Pasikowskiego i W. Smarzowskiego – którzy przy reżyserowanych filmach pracowali również jako scenarzyści (lub współscenarzyści bądź autorzy dialogów), umożliwił uzasadnienie tezy, iż na poziomie warstwy słownej utworu audiowizualnego można znaleźć odbicie rozpoznawalnych cech twórczości każdego z autorów. Płaszczyzna werbalna filmu może więc stanowić równie ważny składnik strategii autorskiej jak każdy inny, poddający się wyodrębnieniu element dzieła audiowizualnego, gdyż także ona podlega właściwym jej działaniom kreacyjnym. W dysertacji sporządzono reprezentatywny przegląd sposobów autorskiego kształtowania polszczyzny. Teoretyczne podstawy pracy omówiono w rozdziałach I–II, natomiast szczegółowe rezultaty analiz, czyli opis wykładników filmowych idiostylów artystycznych (strategii stylistyczno-językowych) jako istotnych komponentów całościowych strategii autorskich pięciu reżyserów, zawierają rozdziały III–VII.
The dissertation’s attempt to analyse and interpret pieces of dialogues excerpted out of the material base – that is 41 cinematic fictional films of five Polish directors – illustrates that not only film dialogue may be put under lingual analysis, but is also a subtype of artistic language that is interesting for stylistic research. Limiting the material by choosing only cinema pieces that were made by representatives of auteur cinema – J. Machulski, M. Koterski, J.J. Kolski, W. Pasikowski and W. Smarzowski – which not only directed the movies, but also wrote, or co-wrote, their scripts, or at least authored their dialogues, enabled to prove the claim that on the verbal layer, one can find reflection of each of the authors’ recognizable traits. The verbal layer of the film can be equally important element of auteur strategy as every other element of the composition, as it, too, is subject to creative actions. In the dissertation, a representative review of auteur techniques of shaping the Polish language was made. The theoretical groundwork of this dissertation has been reviewed in chapters I and II, while detailed results of the analysis, i.e. the description of the films’ idiostyle’s artistical indicators (stylistic-lingual strategies) as important components of autheur strategies can be found in chapters III to VII.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Sponsor

Keywords

stylizacja, stylization, idiostyl, dialog filmowy, idiostyle, film dialogue, film fabularny, kino autorskie, fictional film, auteur cinema

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego