Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21605
Title: Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje - Egzemplifikacje - Dylematy metodologiczne
Editors: Piorunek, Magdalena
Keywords: metoda biograficzna
studia narracyjne
metody badań jakościowych
wywiad narracyjny
biografia
narracja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Piorunek M., red.nauk Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje - Egzemplifikacje - Dylematy metodologiczne. Wydanie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 314.
Series/Report no.: Badania Interdyscyplinarne nr 43;
Abstract: The monograph focuses on multifaceted analysis of biographical and narrative research in social sciences and humanities, and takes into account two fundamental aspects of scientific enquiry. On the one hand, it comprises a methodological analysis of these methods, of the strategies utilised for collecting and analysing qualitative data (often inextricably linked to quantative data), the merits and drawbacks, opportunities and limitations of these methods, and the dilemmas and open questions related to their assumptions and use. On the other, the possibilities for using them and examples of their applicaton in interdisciplinary discourse (based on pedagogy, ethnology, cultural sciences, sociology, psychology, history, medicine) and selected studies of spheres of social reality, and also interpersonal and intrapsychic phenomena. The authors who used or use biographical and narrative methods in various contexts, in terms of numerous verification strategies ('pure' qualitiative methods, combined with quantitative methods in the form of mixed methodoligues and ultimately context-based qualitative methods and illustrative methods with regard to the research goals achieved) and the diverse repertoire of methods and techniques, acquaint the reader with their research method and invite deeper methodological reflection.
Monografia skoncentrowana jest na wielowątkowej analizie badań biograficznych i narracyjnych, stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych. Uwzględniono w jej ramach dwa zasadnicze aspekty naukowego oglądu. Jest to z jednej strony metodologiczna analiza wspomnianych metod – wykorzystywane w nich strategie zbierania i analizowania danych jakościowych (często w ścisłym związku z danymi ilościowymi), zalety i wady, szanse i ograniczenia stosowania tych metod, dylematy i pytania otwarte związane z ich założeniami i wykorzystaniem. Z drugiej zaś – możliwości i przykłady ich aplikacji w dyskursie interdyscyplinarnym (na gruncie pedagogiki, etnologii, nauk o kulturze, socjologii, psychologii, historii, medycyny) i badaniach wybranych obszarów rzeczywistości społecznej, zjawisk interpersonalnych oraz intrapsychicznych. Autorzy tekstów, którzy wykorzystywali lub wykorzystują w swojej pracy naukowej metody biograficzne i narracyjne w różnych kontekstach tematycznych, w ramach rozlicznych strategii weryfikacji („czyste” metody jakościowe, łączone z metodami ilościowymi w ramach metodologii mieszanej, czy wreszcie metody jakościowe wykorzystywane kontekstowo i ilustracyjnie w stosunku do realizowanych celów badawczych) i zróżnicowanego repertuaru metod oraz technik szczegółowych, przybliżają czytelnikowi swój warsztat badawczy, proponują pogłębioną refleksję metodologiczną. Zbiór tych różnorodnych, interdyscyplinarnych tekstów może stanowić asumpt do świadomej, pogłębionej refleksji nad możliwościami i ograniczeniami metod biograficznych i narracyjnych w praktyce badacza, zarówno doświadczonego już w realizacji weryfikacji empirycznych, jak i dopiero poszukującego swej naukowej drogi.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21605
ISBN: 978-83-232-3079-3
ISSN: 1895-376X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piorunek_red_Badania biograficzne_6_10_2016_ES.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open
Piorunek_red_Badania biograficzne_Okladka_druk_2016.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.