Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2203
Title: Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Other Titles: Suspension of sued act or action before the administrative court
Authors: Daniel, Paweł
Advisor: Hauser, Roman. Promotor
Keywords: Sądowa kontrola administracji
Judicial review
Skutek zawieszający
Suspensive effect
Środki ochrony tymczasowej
Interim relief
Efektywna ochrona prawna
Effective remedy
Europeizacja postępowania sądowoadministracyjnego
Europeanization of judicial review
Issue Date: 1-Mar-2012
Abstract: Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniesienie do sądu administracyjnego skargi na akty lub czynności nie wstrzymuje ich wykonania. Art. 61 § 3 powyższej ustawy uprawnia jednak sąd administracyjny do wstrzymania na wniosek skarżącego wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, wprowadzając w ramy sądowej kontroli działań administracji instytucję ochrony tymczasowej. Celem rozprawy doktorskiej jest przybliżenie warunków, od spełnienia których uzależnione jest udzielenie ochrony tymczasowej jak też wskazanie charakteru prawnego powyższej instytucji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Doniosłym zagadnieniem podniesionym w pracy było również wskazanie, że instytucji ochrony stanowi jedną z procesowych gwarancji zapewnienia efektywnej ochrony prawnej sprawowanej przez sąd administracyjny a jej zapewnienie w krajowym porządku prawnym jest niezbędne z punktu widzenia postępującego procesu europeizacji sądownictwa administracyjnego.
Under the article 61 § 1 of the Administrative Court Proceeding the claim to the administrative court does not suspend the execution of the sued act or action. Article 61 § 3 of the Administrative Court Proceeding entitles the administrative court to suspend on the claimant application the execution of the sued act or action, what introduces to the judicial review the institution of interim relief. The aim of the doctor thesis is to present the conditions which fulfillment allows to grant the interim relief as well as to present the legal character of this institution. It was also significant to point out that the interim relief is one the procedural guarantees of effective judicial review and possibility to grant this remedy in national legal order is essential in the view of Europeanization of judicial review.
Description: Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Administracyjnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/2203
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawel_Daniel - Wstrzymanie wykonania aktu lub czynność w postępowaniu sądowoadministracyjnym.pdf
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.