Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22147
Title: Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Polski
Other Titles: National Minorities and Poland's Security
Authors: Sobczak, Jacek
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 83-108.
Abstract: Wielokrotnie podejmowano próby sformułowania definicji mniejszości narodowych i etnicznych. Kwestia ta zaprzątała uwagę licznych instytucji i organizacji międzynarodowych. Została uregulowana w Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej Karcie Języków Regionalnych. W Polsce na straży praw mniejszości narodowych stoi dyspozycja art. 35 Konstytucji oraz uchwalona 6 stycznia 2005 r., a później nowelizowana Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. W akcie tym jednak nie zdefiniowano pojęcia mniejszości, zaś treścią ustawy objęto jedynie niektóre z zamieszkujących w Polsce mniejszości narodowych. Znaczącym ograniczeniem ustawowym jest żądanie, aby przodkowie poszczególnych mniejszości zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczpospolitej co najmniej od stu lat. Za mniejszości narodowe ustawodawca uznał jedynie dziewięć mniejszości narodowych oraz cztery mniejszości etniczne, przy czym w ustawie nie sprecyzowano wymogów różniących mniejszość narodową od etnicznej. Z dobrodziejstwa ustawy nie mogą, jak się okazuje, skorzystać przedstawiciele mniejszości wietnamskiej, francuskiej, amerykańskiej, greckiej, włoskiej i innych, dlatego że ustawodawca nie wymienił ich expressis verbis. Dyskusyjne jest przy tym, czy można uznać, że przedstawiciele wspomnianych mniejszości nie zamieszkiwali w przeszłości terytorium polskiego. Historia poświadcza, iż mieszkańcami Polski byli przecież jeszcze przed rozbiorami Włosi, Francuzi, Grecy, we Lwowie, Kamieńcu itd. Oczywiście nie mieszkali na tym obszarze Wietnamczycy czy Arabowie. Analiza ustawy wska¬zuje, że jest ona zgodna z aktami prawa międzynarodowego. Zauważyć jednak należy, że w chwili obecnej przedstawiciele różnych mniejszości, w tym także mieszkających w Polsce od setek lat, stają się obiektami ataków ze strony członków polskiego społeczeństwa. Dotyczy to Żydów, Tatarów, Arabów, Karaimów. Ataki te są bezpardonowe zwłaszcza wówczas, gdy przedstawiciele mniejszości nie należą do chrześcijan. Skonstatować należy niezrozumiałą obawę przed uchodźcami i złe traktowanie uchodźców także przez organy państwa, na co zwraca uwa¬gę Rzecznik Praw Obywatelskich.
Numerous attempts to define national and ethnic minorities have been made. The provisions of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and of the European Charter for Regional or Minority Languages have tried to regulate this issue. The rights of na¬tional minorities in Poland are protected by Article 35 of the Constitution and the Law on na¬tional and ethnic minorities and regional languages. However, this fails to define the notion of a minority and encompasses only certain national minorities living in Poland. Its legal scope is limited by the requirement that the ancestors of minorities have lived on the territory of Poland for at least one hundred years. The legislator recognizes only nine national minorities and four ethnic minorities, and fails to stipulate the conditions for differentiating national minorities from ethnic minorities. The provisions of the law cannot be invoked by the representatives of Viet¬namese, French, American, Greek, Italian and other minorities since they are not explicitly re¬ferred to by the legislator.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22147
DOI: 10.14746/ps.2014.1.7
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jacek Sobczak Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo Polski.pdf149.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.