Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22172
Title: A Method of Analysis of Acts of Unlawful Interference in Civil Aviation
Other Titles: Metoda badania aktów bezprawnej integracji w lotnictwie cywilnym
Authors: Siadkowski, Adrian
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 165-176.
Abstract: This publication aims to present a model of civil aviation security system in Poland and the author’s own method of analysis of acts of unlawful interference in air travel according to the theory of J. Reason (so-called “Swiss cheese method”) specifically adopted for this purpose. An analytical approach demands defining an interferential safety subject in air travel, characteristics of the security system and its components as well as defining the catalogue of the acts of unlaw¬ful interference, which constitute the introduction to their analysis.
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie modelu systemu ochrony lotnictwa cywilne¬go w Polsce oraz autorskiego modelu badania aktów bezprawnej ingerencji w komunikacji lotniczej w zaadoptowanej do tego celu teorii J. Reasona tzw. „modelu szwajcarskiego sera”. Analityczne podejście wymaga zdefiniowania interferencyjnego podmiotu bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, charakterystyki systemu ochrony i jego elementów składowych oraz określenia katalogu aktów bezprawnej ingerencji, stanowiących wprowadzenie do modelu ich badania. Określenie interferencyjnego podmiotu ochrony ma zasadnicze znaczenie z uwagi na fakt, że w szczególnych warunkach ten sam podmiot ochrony może być sprawcą bezprawnej ingerencji lub też podmiotem - elementem systemu sprawującego ochronę.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22172
DOI: 10.14746/ps.2014.1.13
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adrian Siadkowski A Method of Analysis of Acts of Unlawful Interference in Civil Aviation.pdf77.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.