Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22189
Title: Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej
Other Titles: The Social Security of the Unemployed in Poland Versus the Situation in the European Union
Authors: Hajder, Krzysztof
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 417-428.
Abstract: Bezpieczeństwo socjalne osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia i ich rodzin zapewniane jest z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów zarówno pieniężnych, jak i w postaci wsparcia rzeczowego. Podstawowym elementem zabezpieczenia socjalnego jest jednak system zasiłków dla bezrobotnych. W literaturze przedmiotu można znaleźć przeciwstawne poglądy o roli funkcji motywacyjnej zasiłków i ich wpływie na poziom bezrobocia. Zwolennicy koncepcji neoklasycznych podkreślają negatywny wpływ wymiaru zasiłków na poziom bezrobocia i czas pozostawania bez pracy. Przedstawiciele nurtów keynesowskich z kolei wykazują, że nie ma negatywnej korelacji pomiędzy poziomem zasiłków i stopą bezrobocia. Względną zgodność badań i poglądów można dostrzec w obserwacjach i wnioskach dotyczących związków okresu poboru zasiłków i jego negatywnym wpływie na czas pozostawania bez pracy. Dowodem na słuszność takich wniosków stanowią zarówno globalne dane statystyki Eurostatu, jak i szczegółowe badania przeprowadzone w Niemczech (po reformach Hartza), a także polskie analizy wdrażania modelu flexicurity. Odmienne wnioski natomiast można sformułować po analizie przykładu duńskiego, który wskazuje, że można utrzymywać stabilizację na rynku pracy przy jednych z najwyższych na świecie zasiłkach dla bezrobotnych i długim okresie uprawnień do ich poboru. Model duński pokazuje, że można skutecznie łączyć elastyczność rynku pracy z wysokim stop¬niem bezpieczeństwa socjalnego.
The social security of people affected by unemployment, and their families, is provided by various means of monetary instruments and support in kind. The fundamental element of social security, however, is a system of unemployment benefits. The literature of the subject presents contradictory opinions on the motivational function of benefits and their influence on unemploy¬ment levels. Advocates of neoclassical concepts stress the adverse influence of benefits on the level of unemployment and the time out of work. Representatives of Keynesian thinking point to the lack of a negative correlation between the level of benefits and the unemployment rate. Relative agreement between studies and opinions can be found in the observations and conclusions concerning the relation between the length of time on benefits and its adverse impact on re-enter¬ing employment. These conclusions find corroboration in the global statistics of Eurostat, de¬tailed studies conducted in Germany and the Polish analysis of the implementation of the flexicurity model. The opposite conclusions can be drawn from the analysis of the Danish exam¬ple, which shows that labor market stability can be maintained while providing some of the high¬est unemployment benefits in the world and a long period of providing them.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22189
DOI: 10.14746/ps.2014.1.30
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof Hajder Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej.pdf87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.