Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22190
Title: Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce
Other Titles: Statistical Security in Poland
Authors: Swół, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 445-464
Abstract: Zagadnienie bezpieczeństwa mimo krótkiego rozwoju nauki o nim w Polsce, doczekało się stosunkowo bogatego dorobku naukowego. Autor zainteresował się jego stanem, po ukazaniu się kolejnego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych omawiającego stan bezpieczeństwa w 2012 roku. W artykule znajdziemy krótkie nawiązanie do wieloznaczności pojęcia „bezpieczeństwo” oraz problemów z jego obiektywną oceną. Autor odwołując się do literatury, przybliża czynniki mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu danych statystycznych, podejmowana jest próba ukazania efektywności działań niektórych służb policyjnych. W treści artykułu stawiane są pytania, na które autor najczęściej nie udziela odpowiedzi, inspirując tym samym czytelnika, do własnych przemyśleń i formułowania ocen. Odwołując się natomiast do danych i wskaźników statystycznych, stara się wykazać jak wieloznacznie można i należy interpretować dane statystyczne. W artykule znajdziemy uzasadnienie dla tezy, że statystyka nie powinna być celem, a narzędziem służącym przybliżeniu do prawdy w zakresie zagrożeń kryminalnych. Z tego narzędzia należy korzystać jednak w sposób umiejętny.
The issue of safety in spite of a short study of the development in Poland, come to see the rel-atively rich scientific achievements. The author became interested in the state, after the publica¬tion of the next report of the Ministry of Internal Affairs discussing the security situation in 2012. In this article you will find a brief formation to the ambiguity of the concept of „safety” and the problems of its objective evaluation. By referring to the literature introduces factors affecting the sense of safety. Using statistical data, it attempts to release some of the effectiveness of the police service. In the article questions are asked, to which the author frequently does not respond, thus inspiring the reader to formulate their own thoughts and evaluations. Referring while the data and statistical indicators, seeks to show how ambiguous it can be. In this article you will find a justification for the claim that the statistics should not be a goal, but to approximate the truth in the field of criminal threats. This tool should be used in a skilful way.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22190
DOI: 10.14746/ps.2014.1.32
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Swół Statystyczne bezpieczeństwo w Polsce.pdf581.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.