Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22380
Title: Piractwo morskie i jego implikacje dla bezpieczeństwa morskiego w drugiej dekadzie XXI wieku – casus Somalii
Other Titles: Maritime Piracy and its Implications for Maritime Security in the Second Decade of the 21" Century - Cassus of Somalia
Authors: Wardin, Katarzyna
Keywords: strategiczne podejście
piractwo morskie
państwa dysfunkcyjne
transport morski
bezpieczeństwo
pomoc międzynarodowa
efektywność
strategic approach
maritime piracy
fragile states
maritime transport
security
in - ternational aid
efficiency
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10, s. 191-208.
Abstract: W artykule zaprezentowano i oceniono strategiczne podejście do problemu piractwa morskiego i jego implikacji w kontekście bezpieczeństwa transportu morskiego. Ukazano problem piractwa w najważniejszych regionach jego występowania, intensywność występowania tego problemu w latach 90. XX wieku oraz jego współczesny aspekt. Zaprezentowano i oceniono działania społeczności międzynarodowej w kontekście zwalczania piractwa morskiego oraz pomocy dla państw dysfunkcyjnych na przykładzie Somalii. Artykuł kończy się wnioskami i prawdopodobnym rozwojem omawianego procederu w kolejnych latach, w których Autorka prognozuje, że wdrożone, jak do tej pory działania przyczyniły się do ograniczenia liczby ataków, ale w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji ekonomicznej ludności somalijskiej. W związku z zanotowaniem rosnącej liczby ataków w latach 2015 i 2016, kolejne lata mogą przynieść dalszą falę renesansu piractwa. Jeżeli udzielana pomoc nie zostanie zintensyfikowana i precyzyjniej wykorzystana, to piractwo morskie pozostanie realnym zagrożeniem dla transportu morskiego.
In the article a strategic approach to the problem of maritime piracy and its implications in the context of maritime transport security is presented and evaluated. The article shows the problem of piracy in the most important regions of its presence, the intensity of the problem in the 90s of the 20thcentury and its contemporary aspect. Activities of the international community in the context of maritime piracy and help for fragile States for example, Somalia are presented and evaluated. The article ends with conclusions and probable development of the piracy in the following years, in which the author predicts that the deployed action, so far contributed to the reduction in the number of attacks, but to a small extent contributed to the improvement of the economic situation of the Somali population. The growing number of attacks in 2015 and 2016, suggests that the years to come may bring a further wave of piracy renaissance. If the aid is not increased and used with better precision, maritime piracy will remain a real threat to maritime transport.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22380
DOI: 10.14746/ps.2017.1.10
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Wardin Piractwo morskie i jego implikacje dla bezpieczeństwa morskiego w drugiej.pdf334.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.