Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22840
Title: Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej – uwagi na marginesie dotychczasowej współpracy i propozycji przyłączania ościennych gmin do miasta Poznania
Other Titles: Directions of the development of the Poznań agglomeration – remarks on the current cooperation and proposals of including neighboring municipalities in the City of Poznań
Authors: Tomaszyk, Mikołaj
Keywords: aglomeracja
Poznań
integracja
zarządzanie metropolią
agglomeration
Poznań
integration
metropolitan governance
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 135-166.
Abstract: Motywy działań integracyjnych gmin na wielu płaszczyznach nie ulegają zmianie. W kontekście aglomeracyjnych wyzwań miasta Poznania i ościennych gmin, wskazać można zbiór wspólnych interesów mieszkańców, który ze względu na występujące powiązania funkcjonalne powinien być objęty nową, integracyjną formą zarządzania i koordynacji. Źle rozumiana konkurencja może wykluczać poszczególne gminy i marginalizować ich znaczenie w skali regionu i kraju. W jej efekcie dotychczasowe korzyści płynące ze współpracy stracą na swym znaczeniu, co może przełożyć się na fragmentację polityki aglomeracji poznańskiej. Projekt metropolitalny Poznania diagnozuje potrzeby aglomeracji poznańskiej, wskazuje na kierunki działań na płaszczyźnie zbiorowego transportu publicznego, gospodarki przestrzennej, bezpieczeństwa i współpracy sektorowej. Nie zakłada jednak łączenia administracyjnego gmin, lecz opiera się na założeniach metroplitan governance. Wskazuje i wykorzystuje model integracji na gruncie wspólnoty celów strategicznych możliwych do realizacji w ramach określonych przez ustawodawstwo krajowe i europejskie modeli współpracy samorządów. Dzięki nowym mechanizmom dystrybucji środków unijnych w ramach polityki regionalnej – Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym – Poznań i powiat poznański zyskują argument na rzecz zacieśnienia współpracy. Efektem integracyjnego spill over może być nowy model metropolitalnego zarządzania. Nowy rodzaj ponadgminnej, aglomeracyjnej współpracy wymaga działań politycznych, często jednomyślności, zawiązywania koalicji wokół określonych rozwiązań, lub też budowania pakietów decyzyjnych tylko w części satysfakcjonujących każdego z ich autorów.
In many respects, the motivation of municipal integration activities does not change. In the context of the challenges posed by the agglomeration of Poznań and neighboring municipalities, a group of residents’ common interests can be identified which call for a new, integration-related form of management to be implemented on account of functional connections. Misunderstanding of competition may lead to individual municipalities being excluded and marginalized in the region and the state. Consequently, the current benefits of cooperation will lose importance, which may translate into the fragmentation of the policy of the Poznań agglomeration. The metropolitan project for Poznań identifies the needs of the agglomeration, indicates the direction of activities in the field of public transportation, spatial management, security and sectoral cooperation. This project does not assume that different municipalities will be administratively merged, however, but is based on the principles of metropolitan governance. It refers to and implements a model of integration founded on common strategic goals that are feasible within the framework provided by national legislation and European models of the cooperation of local governments. Thanks to the new distribution mechanism of EU resources within regional policy, Integrated Territorial Investment (ITI), Poznań and the county of Poznań are encouraged to tighten cooperation. This integration spill-over may result in the emergence of a new model of metropolitan governance. A new kind of agglomeration-related cooperation executed above the level of municipalities calls for political action, frequently – for unanimity, establishing coalitions to promote certain solutions, or developing decision packages only partially satisfactory for their respective authors.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22840
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.7
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikołaj Tomaszyk Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej.pdf417.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.