Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22845
Title: Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty
Other Titles: Local referendum on the establishment, merger, division and abolition of municipalities and determining the borders of municipalities – selected aspects
Authors: Feja-Paszkiewicz, Anna
Keywords: referendum lokalne
zmiany granic gmin
local referendum
changing the communes’ borders
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 191-207.
Abstract: W opracowaniu zostały omówione wybrane aspekty prawne udziału mieszkańców w procedurze ustalania i zmian granic gmin, w szczególności prawna regulacja mechanizmu przeprowadzania referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy. Autorka wyeksponowała różnice i sposób ukształtowania relacji między instytucją referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy a instytucją konsultacji z mieszkańcami. Przedmiotem rozważań stały się także budzące wątpliwości zagadnienia proceduralne dotyczące przeprowadzenia przedmiotowego referendum takie, jak warunki skutecznego złożenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum, ocena złożonego wniosku, charakteru wyników tego referendum, sposób oraz katalog związanych z tymi wynikami podmiotów. Ponadto przedstawiono najważniejsze ustalenia, które poczyniły na tym tle sądy administracyjne.
This article is intended to discuss selected legal aspects of the participation of citizens in the procedure of the establishment and changing the communes’ borders, particularly a legal regulation of the mechanism of holding a local referendum on the citizens’ initiative on the creation, connection, division and removing the commune and establishment of the commune’s borders. The author has exposed differences and the way of establishing relations between the institution of the local referendum on creation, connection, division and removal of the commune and establishing the commune’s borders and the institution of consultations with citizens. The subject of discussion were also procedural issues raising concerns and relating to the conduction of a subjected referendum, such as conditions of an efficient submitting a file on holding a referendum, the assessment of the filed motion, the nature of results of this referendum, the way and catalogue of the entities in these results. Moreover, the most important arrangements which were made in this aspect by administrative courts, have been presented in this article.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22845
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.9
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Feja-Paszkiewicz Referendum lokalne w sprawie utworzenia,.pdf318.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.