Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22858
Title: Wielowymiarowość rozumienia pojęć mythos i logos z perspektywy zasady dziejów skutkujących Hansa-Georga Gadamera
Other Titles: Multidimensionality of understanding of the mythos and logos concepts from the principle of history of effect perspective of Hans-Georg Gadamer
Authors: Szymczyński, Tomasz R.
Keywords: mythos
logos
hermeneutyka
Hans-Georg Gadamer
hermeneutyka filozoficzna
zasada dziejów skutkujących
świadomość dziejów skutkujących
mit
wiedza
horyzont
mythos
logos
hermeneutics
Hans-Georg Gadamer
philosophical hermeneutics
the principle of history of effect
historically effected consciousness
myth
knowledge
horizon
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 7-23.
Abstract: Wyprowadzona przez twórcę hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera zasada dziejów skutkujących, pozostając w bezpośredniej relacji z jego figurą horyzontu, jego wykładnią m.in. takich pojęć jak rozumienie, tradycja, przesądy-przedsądy, stanowi w niniejszym artykule podstawę dla próby zastosowania zaleceń powyż- szej konstrukcji myślowej dla naświetlenia przemian, jakie dokonały się na osi czasu w obszarze rozumienia pojęć mythos i logos. W rezultacie na bardziej ogólnym poziomie wyłania się krytyczne ujęcie często obecnego współcześnie instrumentalnego traktowania zarówno pytań, jak i pojęć stanowiących zasadnicze aspekty płaszczyzny językowej. Natomiast na poziomie bardziej szczegółowym ukazuje się teza o swoiście poza-starogreckich źródłach opozycji mitu i rozumu w europejskiej kulturze nowożytnej.
The principle of history of effect, introduced by the initiator of philosophical hermeneutics, Hans-Georg Gadamer, which maintains in direct relation to his idea of horizon and his interpretation of such concepts as understanding, tradition, prejudice/prejudgment, constitutes in this paper the basis for attempt of application of the recommendations of this thinking construct for elucidation of transformations that have taken place over time within the field of understanding of the mythos and logos concepts. As a result, on a more general level, appears a critical attitude towards often present nowadays instrumental treatment of questions as well as concepts, while these two constitute fundamental aspects of the linguistic dimension. Whereas, on a more detailed level, the thesis on a non-ancient Greek origins of the present in modern European culture opposition of myth and reason is advanced.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22858
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz R. Szymczyński Wielowymiarowość rozumienia pojęć.pdf360.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.