Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22985
Title: Эхо партийного менеджмента: доверие московской молодёжи к Государственной Думе Российской Федерации
Other Titles: Echo of Party Management: trust of the youth from the city of Moscow to the State Duma of the Russian Federation
Echo Zarządzania Partią: zaufanie młodzieży miasta Moskwy do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej
Authors: Федорченко, Сергей
Мякотин, Сергей
Keywords: партийный менеджмент
Государственная Дума Российской Федерации
российские партии
парламент
молодежь Москвы
демократия
menedżment partyjny
Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej
partie rosyjskie
parlament
młodzież Moskwy
demokracja
party management
State Duma of the Russian Federation
Russian parties
parliament
youth of Moscow
democracy
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 231-258
Abstract: Научная статья основана на результатах социологического исследования молодежи города Москвы по итогам партийного менеджмента и партийной реформы в современной России. Анализ показал, что наблюдается некоторая дуальность позиций московской молодежи по отношению к Государственной Думе Российской Федерации. Исследователи делают вывод, что молодежь из частного сектора, в большей степени интересующаяся политикой в отличие от работников бюджетной сферы, поддерживает политический курс действующего президента и готова голосовать за партию «Единая Россия», хотя и критически оценивает сам институт парламентаризма. Тогда как молодежь из бюджетного сектора меньше интересуется политикой и одобряет в большей или меньшей степени работу Государственной Думы России, считая, что она представляет интересы простого населения.
The article is based on the results of sociological research of the youth from the city of Moscow. The analysis showed that there is some duality in Moscow youth’s opinions in relation to the State Duma of the Russian Federation. The researchers concluded that in contrast to public sector employees, who support the political course of the current president and are ready to vote for the party „United Russia”, young people from the private sector are more interested in politics, although their criticism of parliamentarism. However, young people from the public sector are less interested in politics and endorses to a greater or lesser extent the work of the State Duma of Russia, believing that it represents the interests of ordinary people
Artykuł napisano w oparciu o wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród młodzieży Moskwy. Analiza wykazała pewną dwoistość w stosunku moskiewskiej młodzieży do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Badacze doszli do wniosku, że w przeciwieństwie do młodych pracowników sektora publicznego, którzy wspierają kurs polityczny obecnego prezydenta i gotowi są głosować na partię „Jedna Rosja” – młodzież z sektora prywatnego bardziej interesuje się polityką, choć krytycznie ocenia parlamentaryzm. Natomiast młodzi ludzie z sektora publicznego mniej interesują się polityką i w większym lub mniejszym stopniu popierają prace Dumy Państwowej Rosji, wierząc, że reprezentuje ona interesy zwykłych ludzi.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22985
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.11
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artykuł 11. Сергей Фe Эхо партийного менеджмента доверие.pdf545.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.