Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23075
Title: Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych
Other Titles: Structural and qualitative transformations in the local media
Authors: Jurga-Wosik, Ewa
Keywords: media lokalne
prasa lokalna
dziennikarstwo
local media
qualitative transformation
journalism
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 125-144.
Abstract: Zwrócenie uwagi na media lokalne jest ważne z powodu ich tematycznej bliskości z odbiorcą. Występują najczęściej w czterech głównych typach formatu: tradycyjna prasa drukowana, radio lokalne, telewizja lokalna i portale internetowe. Przeważają ilościowo w wielu systemach medialnych państw (np. tradycyjna prasa drukowana: w Polsce 2000–2500 tytułów, Niemczech – 1500; np. lokalna prasa w wydaniu cyfrowym: Portugalia – 170 tytułów) odgrywając przy tym istotną rolę w życiu społeczeństw. Z empirycznych badań Anny Przybylskiej wynika, iż regularny kontakt z mediami lokalnymi wpływa pozytywnie na przywiązanie do miejsca zamieszkania i zaangażowanie społeczne mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów, na jakie napotykają polskie media lokalne i kierunków ich rozwoju. Hipoteza badawcza brzmi – przemiany w polskich mediach lokalnych dotyczą zmian strukturalnych i jakościowych. Zmienia się zatem i warsztat dziennikarza, jak i zawartość prasy lokalnej. Jedną z głównych przyczyn tych zmian jest dynamiczny rozwój technologii. Stąd można zadać pytanie o kierunek tych przekształceń i jakie skutki za sobą pociągają, i wreszcie jaką nową jakość w dziennikarstwie lokalnym wprowadzają.
Local media deserve attention due to their thematic proximity to the audience. Typically, there are four primary formats of the local media: traditional printed press, local radio, local television and online portals. Local media often prevail quantitatively in different national media systems (for instance: traditional printed press: Poland – 2,000–2,500 titles, Germany – 1,500 titles; digitalized local press: Portugal – 170 titles) playing a significant role in the life of respective societies. Empirical studies conducted by Anna Przybylska show that being in regular contact with local media has a positive influence on people’s attachment to their place of residence and social commitment of residents. The objective of this paper is to address the problems Polish local media face and the directions of their development. The research hypothesis here is as follows: the transformations of Polish local media pertain to structure and quality. Therefore, both journalistic working styles and the content of the local press are evolving. One of the primary triggers of these changes involves the dynamic advancement of technology. This raises the question about the direction of these transformations and their aftermath, as well as what new quality in local journalism they bring about.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23075
DOI: 10.14746/ssp.2016.4.8
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewa Jurga-Wosik Strukturalne i jakościowe przemiany.pdf367.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.