Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Lokalne czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w poznańskiem w latach 1983–1989
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Kowalczyk, Ryszard
  Autor scharakteryzował przykładowe czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), jakie ukazywały się w dawnym województwie poznańskim w latach 1983–1989. Należały do nich następujące miesięczniki: „Echa Opalenickie” (1983–1989), „Głos Śremski” (1984–1989), „Kórniczanin” (1988–1989), „Wiadomości Grodziskie” (1986–1989), „Wiadomości Nowotomyskie” (1986–1989), oraz dwumiesięcznik „Ziemia Szamotulska” (1988–1989). Przedstawił inicjatorów tych wydawnictw oraz ich cele, zadania i zawartość, a także niektórych autorów materiałów prasowych.
 • Item
  Wybory prezydenckie 2015 – kandydaci i ich programy gospodarcze
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Kacperska, Magdalena
  Celem artykułu jest krótka prezentacja sylwetek wszystkich zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich z 2015 roku oraz ich najważniejszych postulatów w sferze gospodarczej, a także szersza analiza programów wyborczych w tym zakresie zaprezentowanych przez dwóch kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie i spotkali się w drugiej turze wyborów, czyli Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego. Analizie poddane zostaną programy w części odnoszą- cej się do sfery gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poświęconych zatrudnieniu i przedsiębiorczości.
 • Item
  Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r.
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Pająk-Patkowska, Beata
  W oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych prześledzone zostanie uczestnictwo kobiet w sprawowaniu władzy na szczeblu centralnym – zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami w sprawowaniu władzy i ewentualnych tego konsekwencji. Tak więc główne pytania badawcze zostały sformułowane w następujący sposób: Jaki jest udział kobiet w organach władzy ustawodawczej, czyli w Sejmie oraz w Senacie? Jaki jest udział kobiet w strukturach partii politycznych w Polsce? Ile kobiet pełni funkcje kierownicze w partiach politycznych? Jaki jest udział kobiet w organach władzy wykonawczej w Polsce? Na czele jakich resortów kobiety stają najczęściej? Z czego wynika różnica w poziomie uczestnictwa kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce? Jakie mogą być konsekwencje różnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesie sprawowania władzy?
 • Item
  O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Scheffs, Łukasz
  Artykuł traktuje przede wszystkim o doradztwie (konsultingu) politycznym i znaczeniu konsultantów politycznych w organizacji politycznej. Z oczywistych względów dotyka też zagadnień związanych z praktycznym zastosowaniem wiedzy naukowej. Autor dokonuje w nim próby analizy rozumienia pojęcia doradztwa politycznego poprzez wskazanie jego zależności z takimi terminami jak socjotechnika, doradztwo komunikacyjne, doradztwo osobiste, doradztwo merytoryczne i kampania wyborcza.
 • Item
  Globalizacja a europejski samorząd terytorialny
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Pokładecki, Jacek
  Procesy globalizacyjne, szczególnie nasilone na przełomie XX i XXI wieku, mające głównie charakter gospodarczy i kulturowy, wywierały i wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie państw demokratycznych, w tym także na władze lokalne, co wiąże się z dynamicznie zachodzącymi zmianami w ich otoczeniu. Załamanie się modelu państwa opiekuńczego postawiło przed samorządem terytorialnym w Europie nowe wyzwania. W praktyce w wielu państwach europejskich oznaczało to podjęcie reform zmierzających do dewolucji państwa, której osią jest upodmiotowienie społeczności terytorialnych. Głównym efektem globalizacji w obszarze europejskiego samorządu terytorialnego, obok reform struktury przestrzennej oraz zmian instytucjonalnych, jest poszukiwanie adekwatnych systemów zarządzania administracją publiczną, co zawiera się w dwóch procesach: urynkowieniu działalności publicznej oraz dążeniu do jej uspołecznienia.
 • Item
  O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Zyborowicz, Stanisław
  Artykuł dotyczy zagadnienia polityczności w kontekście partyjności powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Autor proponuje zastąpienie dotychczasowego paradygmatu tradycyjnego wskazującego na wybory/nominowanie przez Sejm, jako instytucję regulującą kreację. Przedstawia nowy paradygmat oparty na ateńskiej procedurze losowania, które umożliwiłoby powoływanie członków tego organu.
 • Item
  Nacjonalizm polski w optyce niemieckiej lat trzydziestych XX w.
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Stachowiak, Paweł
  German interest in Polish nationalism was negligible in the nineteen thirties. Only the magazines and publications dealing with Eastern European issues devoted more time and space to Polish nationalism. They practically ignored the NSDAP sources. The issue of relations between Polish nationalism on the one hand and fascism and national socialism on the other has become the topic of academic research. So far, Germany at that time has never been analyzed in this context. A question worth considering is whether German journalism and academic publications were interested in the development of Polish nationalism. How did the proponents of the Nazi movement perceive their Polish ideological counterparts? What was the attitude of non-Nazi journalists and scholars? The aim of this paper is to try to complement the studies in the history of mutual relations of Polish and German nationalism.
 • Item
  Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Kaniewska-Sęba, Aleksandra
  Prognozy dotyczące struktury wiekowej polskiego społeczeństwa jednoznacznie wskazują, że Polska już niedługo będzie krajem ludzi starych (chyba, że zmieni to fala imigrantów, którzy zaczną uzupełniać braki na rynku pracy w Unii Europejskiej). Ten trend demograficzny niesie zapowiedź wielu zmian na poziomie państwa (np. destabilizacja systemu emerytalnego), rodziny (np. opieka nad najstarszymi członkami rodziny) oraz jednostki (podwyższenie wieku emerytalnego). Jest postrzegany jako wyzwanie w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego – nie tylko dla polityki gospodarczej, społecznej, ale także dla firm i organizacji, które kierują swoje produkty i usługi do seniorów. Przedmiotem artykułu będą rozważania na temat osób starszych jako grupy konsumentów, a przede wszystkim – odbiorców działań reklamowych. Ukazane zostaną trendy demograficzne, sytuacja ekonomiczna, zmiany zachodzące w stylu życia i zachowaniach nabywczych polskich seniorów. Na tym tle zaprezentowane zostaną wnioski wynikające z analiz polskich reklam z udziałem osób starszych, kierowanych do tego segmentu lub szerszego rynku odbiorców.
 • Item
  Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Jurga-Wosik, Ewa
  Zwrócenie uwagi na media lokalne jest ważne z powodu ich tematycznej bliskości z odbiorcą. Występują najczęściej w czterech głównych typach formatu: tradycyjna prasa drukowana, radio lokalne, telewizja lokalna i portale internetowe. Przeważają ilościowo w wielu systemach medialnych państw (np. tradycyjna prasa drukowana: w Polsce 2000–2500 tytułów, Niemczech – 1500; np. lokalna prasa w wydaniu cyfrowym: Portugalia – 170 tytułów) odgrywając przy tym istotną rolę w życiu społeczeństw. Z empirycznych badań Anny Przybylskiej wynika, iż regularny kontakt z mediami lokalnymi wpływa pozytywnie na przywiązanie do miejsca zamieszkania i zaangażowanie społeczne mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów, na jakie napotykają polskie media lokalne i kierunków ich rozwoju. Hipoteza badawcza brzmi – przemiany w polskich mediach lokalnych dotyczą zmian strukturalnych i jakościowych. Zmienia się zatem i warsztat dziennikarza, jak i zawartość prasy lokalnej. Jedną z głównych przyczyn tych zmian jest dynamiczny rozwój technologii. Stąd można zadać pytanie o kierunek tych przekształceń i jakie skutki za sobą pociągają, i wreszcie jaką nową jakość w dziennikarstwie lokalnym wprowadzają.
 • Item
  Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce?
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Antkowiak, Paweł
  Rozwój samorządu terytorialnego jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Proces budowy samorządu terytorialnego w Polsce nie jest skończony, a przed nami pojawiają się nowe wyzwania. Jednym z istotnych zagadnień jest kwestia zwiększenia roli metropolii i dużych aglomeracji miejskich. Przedmiotem artykułu stała się analiza poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym. Przedstawiony projekt nie przystaje do samorządowej rzeczywistości. Nie ulega jednak wątpliwości, że dobrze się stało, iż ten projekt trafił pod obrady parlamentu, bowiem stał się podstawą do ożywionej dyskusji. W jej efekcie wypracowano nowe rozwiązanie – ustawę o związkach metropolitalnych.
 • Item
  Wyzwania dla związków zawodowych w dobie bieżącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Leszczyński, Dariusz
  Procesy zachodzące w gospodarce państw tworzących Unię Europejską cechuje wyraźna symultaniczność, względny progres PKB odnotowywany w Europie Północnej kontrastuje z dysolucją struktur na Południu, postrzeganym zarówno poprzez pryzmat załamania gospodarki, jak i implozję niezadowolenia społecznego. Bezrobocie i towarzyszące temu zjawisku negatywne aspekty tworzą niebezpieczną bazę konfliktów, dezorganizujących i wyniszczających każde społeczeństwo. Wydarzenia te niejednokrotnie pogłębia kryzys strukturalny i instytucjonalny, szczególnie mocno identyfikowany z obszarami pozbawionymi bodźców innowacyjności, oparty na niewykorzystaniu mocy wytwórczych i braku alternatyw. Obok inwersji rozwoju gospodarczego, w mniejszym lub większym stopniu dotykającym wszystkie kraje, nie mniej ważną jest płaszczyzna relacji społecznych, która w swoim zasięgu obejmuje zagadnienia dotyczące rynku pracy i wyzwań dotyczących budowy nowego kształtu ustroju społecznego, obligując wszystkie podmioty sporu do koabitacji.
 • Item
  Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron internetowych małych gmin w samorządowej kampanii wyborczej 2014 roku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Gajowniczek, Tomasz
  Powszechną jest opinia, ze urzędującemu kandydatowi jest łatwiej wygrać wybory. Ma on już jakieś osiągnięcia, elektorat go zna. Ma także aparat urzędniczy i media, których może użyć w kampanii. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości stron internetowych małych gmin w trakcie kampanii wyborczej 2014 roku. Próbowano odpowiedzieć na pytanie: Czy strony internetowe samorządów promują gminę, czy może są traktowane instrumentalnie przez urzędujących wójtów i służą ich autopromocji?
 • Item
  Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Sidorkiewicz, Krzysztof
  Celem artykułu była charakterystyka udziału mieszkańców Elbląga w sprawach miasta. Dokonano analizy zasad budżetu obywatelskiego, scharakteryzowano zasady inicjatywy uchwałodawczej oraz konsultacji społecznych. Duże znaczenie dla mieszkańców Elbląga miało referendum z 2013 roku w sprawie odwołania prezydenta miasta i rady. Ze względu na obszerność tego wątku nie uwzględniono w tekście. Wspomniano także o inicjatywie lokalnej, do której zostały wprowadzone procedury, ale jeszcze nie było konkretnych działań. Analiza treści obejmowała uchwały Rady Miejskiej Elbląga, zarządzenia prezydenta miasta, strategię rozwoju miasta, raporty, materiały Biura Rady Miejskiej w Elblągu. Autor przeprowadził także wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. W końcowej części sformułowano wnioski. Najważniejszym było stwierdzenie, że w Elblągu występują wszystkie istotne elementy partycypacji społecznej, ale należało w dalszym ciągu wzmacniać mechanizmy, stosować różnorodne formy komunikacji i informacji oraz zachęcać obywateli do coraz większej aktywności lokalnej.
 • Item
  Urząd pełnomocnika ds. równego traktowania jako element walki politycznej w Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Klejdysz, Natalia
  Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania został powołany w celu umacniania praktyki egalitarnej. Wprawdzie w Polsce urząd ten ma ponadtrzydziestoletnią historię, to jego pozycja i siła oddziaływania na prawodawstwo i życie społeczne – są niezadowalające. Jest to konsekwencją upolitycznienia urzędu i nadania jego funkcjonowaniu kontekstu ideologicznego. Świadczą o tym zmieniające się nazwy i personalia. Jedynie powołanie niezależnej pod względem politycznym, centralnej instytucji, która monitorowałaby kwestie związane z równouprawnieniem i jego naruszeniami, pozwoli na profesjonalizację urzędu. Dopóty, dopóki premier rządu decyduje o tym, kto sprawuje tę funkcję, urząd Pełnomocnika pozostanie elementem gry politycznej. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego problemu poprzez analizę zmian, jakie przez trzy dekady zachodziły w zakresie funkcjonowania urzędu.
 • Item
  Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2016) Ilciów, Adam
  Autor analizuje w artykule wybory samorządowe w 2014 roku. Skupia swoją uwagę głównie na rywalizacji o prezydenturę Legnicy pomiędzy dwoma najważniejszymi kontrkandydatami, urzędującym prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i aspirującym do tej roli wiceprzewodniczącym lokalnych struktur partii rządzącej. Autor odwołuje się do założeń programowych obu kandydatów i analizuje przebieg kampanii. Poszukuje także czynników decydujących o sukcesie urzędującego prezydenta i porażce pretendenta do prezydentury Legnicy.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego