Wyzwania dla związków zawodowych w dobie bieżącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Challenges for trade unions in the era of the current economic crisis in the European Union

Abstract

Procesy zachodzące w gospodarce państw tworzących Unię Europejską cechuje wyraźna symultaniczność, względny progres PKB odnotowywany w Europie Północnej kontrastuje z dysolucją struktur na Południu, postrzeganym zarówno poprzez pryzmat załamania gospodarki, jak i implozję niezadowolenia społecznego. Bezrobocie i towarzyszące temu zjawisku negatywne aspekty tworzą niebezpieczną bazę konfliktów, dezorganizujących i wyniszczających każde społeczeństwo. Wydarzenia te niejednokrotnie pogłębia kryzys strukturalny i instytucjonalny, szczególnie mocno identyfikowany z obszarami pozbawionymi bodźców innowacyjności, oparty na niewykorzystaniu mocy wytwórczych i braku alternatyw. Obok inwersji rozwoju gospodarczego, w mniejszym lub większym stopniu dotykającym wszystkie kraje, nie mniej ważną jest płaszczyzna relacji społecznych, która w swoim zasięgu obejmuje zagadnienia dotyczące rynku pracy i wyzwań dotyczących budowy nowego kształtu ustroju społecznego, obligując wszystkie podmioty sporu do koabitacji.
The economic processes experienced by European Union member states are clearly simultaneous in that the relative increase in the GDP of Northern Europe coincides with the dissolving structures in the South, manifested both in economic collapse and social discontent. Unemployment and all kinds of adverse phenomena that are related to it provide a foundation for dangerous conflicts, capable of disorganizing and devastating any society. Such conflicts are frequently augmented by structural and institutional crises, in particular in the areas devoid of innovative stimuli where production capacity is underused and alternatives absent. Apart from the negative economic development that has affected all countries to some extent, it is equally important to address the area of social relations comprising labor market and challenges related to the new form of social system where all the parties to the dispute are obliged to coexist.

Description

Sponsor

Keywords

globalizacja, kryzys finansowy, uzwiązkowienie, neoliberalizm, kryzys związków zawodowych

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 77-93.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego