Globalizacja a europejski samorząd terytorialny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Globalisation and the European local government

Abstract

Procesy globalizacyjne, szczególnie nasilone na przełomie XX i XXI wieku, mające głównie charakter gospodarczy i kulturowy, wywierały i wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie państw demokratycznych, w tym także na władze lokalne, co wiąże się z dynamicznie zachodzącymi zmianami w ich otoczeniu. Załamanie się modelu państwa opiekuńczego postawiło przed samorządem terytorialnym w Europie nowe wyzwania. W praktyce w wielu państwach europejskich oznaczało to podjęcie reform zmierzających do dewolucji państwa, której osią jest upodmiotowienie społeczności terytorialnych. Głównym efektem globalizacji w obszarze europejskiego samorządu terytorialnego, obok reform struktury przestrzennej oraz zmian instytucjonalnych, jest poszukiwanie adekwatnych systemów zarządzania administracją publiczną, co zawiera się w dwóch procesach: urynkowieniu działalności publicznej oraz dążeniu do jej uspołecznienia.
Globalization processes, primarily of an economic and cultural nature, particularly intensified at the turn of the 20th and 21st centuries exerting considerable influence on the operations of democratic states, including local governments, which was the outcome of dynamic changes in their environments. The collapse of the caring state model has posed new challenges to local governments in Europe. In practice, it meant the implementation of reforms aimed at the devolution of the state along the axis of the empowerment of local communities. The primary outcome of globalization in the area of European local government involves reformed spatial structure, institutional changes and searching for adequate management systems for public administration, taking the form of two processes, namely the commercialization of public activities and seeking to socialize this type of activity.

Description

Sponsor

Keywords

globalizacja, samorząd terytorialny, Europa, dewolucja, reformy, globalization, local government, Europe, devolution, reforms

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 173-185.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego