Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Polish seniors – a challenge for marketing in the XXI century

Abstract

Prognozy dotyczące struktury wiekowej polskiego społeczeństwa jednoznacznie wskazują, że Polska już niedługo będzie krajem ludzi starych (chyba, że zmieni to fala imigrantów, którzy zaczną uzupełniać braki na rynku pracy w Unii Europejskiej). Ten trend demograficzny niesie zapowiedź wielu zmian na poziomie państwa (np. destabilizacja systemu emerytalnego), rodziny (np. opieka nad najstarszymi członkami rodziny) oraz jednostki (podwyższenie wieku emerytalnego). Jest postrzegany jako wyzwanie w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego – nie tylko dla polityki gospodarczej, społecznej, ale także dla firm i organizacji, które kierują swoje produkty i usługi do seniorów. Przedmiotem artykułu będą rozważania na temat osób starszych jako grupy konsumentów, a przede wszystkim – odbiorców działań reklamowych. Ukazane zostaną trendy demograficzne, sytuacja ekonomiczna, zmiany zachodzące w stylu życia i zachowaniach nabywczych polskich seniorów. Na tym tle zaprezentowane zostaną wnioski wynikające z analiz polskich reklam z udziałem osób starszych, kierowanych do tego segmentu lub szerszego rynku odbiorców.
The forecasts about the age structure of Polish society clearly indicate that Poland is soon going to be a country of old people (unless the trend is reversed by the wave of immigrants who will soon start making up for the shortages in the EU labor market). This demographic trend is bound to result in a number of changes at the state, family and individual levels. It is perceived as a challenge for different areas of socio-economic life: economic and social policies as well as companies and organizations whose offer is addressed to senior citizens. The subject of this paper is senior citizens as a consumer group and, first and foremost, as the recipients of advertising. The paper illustrates demographic trends, economic status and changes that occur in the lifestyle and purchasing behavior of Polish senior citizens. Against this backdrop the conclusions from the analysis of Polish advertisements involving senior citizens and targeted at this segment and a broader range of consumers are presented.

Description

Sponsor

Keywords

seniorzy, marketing, konsumenci, reklama, seniors, marketing, consumers, advertising

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 145-158.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego