Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23102
Title: Przesłanki stabilności demokracji – legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym
Other Titles: The Premises for the Stability of Democracy – the Legitimization of the System on the Level of the Individual
Authors: Pająk-Patkowska, Beata
Keywords: legitymizacja
aktywność polityczna
demokracja
postawy wobec demokracji
stabilność demokracji
legitimization
political activities
democracy
attitude towards democracy
stability of democracy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 1, s. 83-97.
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie procesu legitymizowania systemu demokratycznego na poziomie obywateli – ich postaw i zachowań, w kontekście przemian, jakie zachodzą w bardziej zaawansowanych w procesie demokratyzacji niż Polska, krajów. Punktem wyjścia jest teoria J. J. Linza, wskazująca na zależności pomiędzy stabilnością systemu a legitymizacją. Dalej omawiane są liczne badania dotyczące przejawów legitymizacji systemu na poziomie indywidualnym w Polsce oraz krajach Zachodniej Europy oraz sprawdzana jest hipoteza dotycząca zależności pomiędzy przemianami aktywności politycznej (w tym wzrostem aktywności typu niekonwencjonalnego) a stopniem legitymizacji systemu.
The purpose of the paper is to present the legitimization process of the democratic system at the level of individual citizens – their attitudes and behavior – in the context of the transformations that are occurring in more advanced democracies than Poland. The starting point is provided by the theory of J. J. Linz, who points to the dependence between the stability of the system and legitimization. Next, numerous studies are discussed concerning the symptoms of system legitimization on the individual level in Poland and Western European countries. A hypothesis of the dependence between the transformation of political activities (including increasing unconventional activities) and the degree of legitimization of the system is also tested.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23102
DOI: 10.14746/ssp.2015.1.5
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beata Pająk-Patkowska Przesłanki stabilności demokracji – legitymizacja.pdf87.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.