Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Polityczny oddźwięk Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Górzna, Sylwia
  Otwarcie Kościoła katolickiego na dialog z innymi religiami ma swoje źródło w Soborze Watykańskim II (1962-1965), który w wielu dokumentach wyraził pozytywny stosunek Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. Był wyda¬rzeniem szczególnym i przełomowym w dziejach Kościoła katolickiego. Autorka przedstawiła dokument soborowy, który proponuje, aby wierni Kościoła nawiązali dialog z wyznawcami różnych religii, aby szanowali wartości obecne w tych religiach. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate rozpo-częła proces reorientacji Kościoła wobec wyznawców różnych religii m.in. islamu i judaizmu, której podstawąjest wiara w jednego Boga (monoteizm). Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na numer 3. tej deklaracji, który podkreśla, iż Kościół katolicki z szacunkiem odnosi się do wyznawców islamu oraz numer 4., który zawiera sfor-mułowanie zdejmujące z Żydów odpowiedzialność za Bogobójstwo, porusza bolesną sprawę antysemityzmu, jednak nie z pobudek politycznych. Dzięki Deklaracji wielu katolików zmieniło podejście do wyznawców innych religii. Ten dokument jest świadectwem potwierdzającym szczególną troskę Kościoła o na-wiązanie przyjaznych relacji z wyznawcami różnych religii m.in. islamu i judaizmu. Autorka jest przekonana, iż dokument przyczynia się do pokojowego współistnienia religii, które powinny podjąć służbę na rzecz pokoju między narodami, co stanowi o jego politycznym wymiarze.
 • Item
  Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Greficz, Magdalena
  Procesy restrukturyzacji zatrudnienia stanowią jeden z najbardziej do¬tkliwych społecznie efektów zmian zachodzących współcześnie w państwach Unii Europejskiej, wynikających z trwającego od 2008 r. kryzysu gospodarczego. Wydawałoby się, że wobec trudności gospodarczych przedsiębiorstwa będą skupiały się na poprawie wyników finansowych, rezygnując ze stosowania polityki społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility - CSR). Jednym z przykładów działań odpowiedzialnie społecznych, stosowanych przez przedsiębiorstwa podczas kryzysu jest outplacement. Celem artykułu jest przybliżenie istoty outplacementu poprzez analizę literatury przedmiotu z zakresu restrukturyzacji zatrudnienia oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zwłaszcza kwestii narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu łagodzenia negatywnych skutków zwalniania pracowników. Charakterystyka outplacementu została przedstawiona w kontekście uregulowań prawnych i inicjatyw Unii Europejskiej oraz Polski, a także praktycznych rozwiązań z zakresu CSR, stosowanych przez przedsiębiorstwa w ramach programów outplacementu.
 • Item
  The Conditioning of Integrational Policies towards Muslims in Sweden
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Gołębiowska, Klaudia
  As the countries of Europe recovered from World War II, they again became attractive destinations for potential migrants and opened their doors to immigrants to help rebuild their economies. Very often immigrants were not able to take material richness from their homeland but they always took their „cultural richness’’ containing ways of behaving and communicating with each other, and also tradition, beliefs and religious cults. Their arrival in West Europe made that society not only multicultural but also multireligious. My article aims at analyzing the integration policy towards Muslim Minority in Sweden and its determinants to set wise precepts for political managment in other countries (including Poland). Integration policy, as a part of migration policy, is a great challenge for many countriues.
 • Item
  Nowy wymiar przywództwa politycznego: w poszukiwaniu perspektywy do badań personalizacji polityki na poziomie lokalnym
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Antkowiak, Paweł; Scheffs, Łukasz
  Wizerunek polityka jest szczególnego rodzaju wyobrażeniem ukształtowanym w umyśle wyborców, które wywołując określone skojarzenia - staje się źródłem postaw i wpływa na preferencje wyborcze. Jednocześnie obserwuje się rosnące znaczenie spostrzeganych przez wyborców cech osobowości i wizerunku polityków. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi badania podstaw personalizacji polityki, również na poziomie lokalnym, pozostają studia empiryczne nad osobowością polityków. Dotyczyć one powinny pomiaru spostrzeganych przez obywateli cech osobowości polityków. Artykuł jest próbą usystematyzowania pojęć oraz wstępem do przeprowadzenia zaawansowanych badań empirycznych.
 • Item
  Elektroniczne systemy antyplagiatowe jako narzędzie wykrywania przypadków plagiatu w pracach studentów i pracowników naukowych
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Skrzypczak, Jędrzej
  Masowość kształcenia akademickiego, a zwłaszcza możliwość łatwego dostępu do ogromnego bogactwa źródeł i opracowań dostępnych w internecie, spowo¬dowały, że przypadki naruszenia praw autorskich są nagminne. Począwszy od 1 paź¬dziernika 2014 r. szkoły wyższe w Polsce zostały zobowiązane do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem pro¬gramów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisem¬nych prac dyplomowych. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia wątpliwości w jaki sposób te systemy informatyczne funkcjonują i jakie jest ich znaczenie, jeżeli chodzi o konsekwencje prawne wykrytych niedopuszczalnych zapożyczyć. Poruszono kwe¬stię prawa cytatu w polskim prawie autorskim. Komputerowe programy antyplagiato- we są instrumentem przydatnym, ale nie idealnym. Z pewnością żaden z promotorów lub recenzentów pracy naukowej nie jest w stanie stwierdzić wszystkich zapożyczeń z cudzych utworów, co przy pomocy tych systemów jest możliwe. Wśród wad należy wymienić - mimo wszystko - ciągle wąską bazę materiałów porównawczych. Istnieją także łatwe sposoby oszukania systemu. Co jednak istotniejsze, systemy te nie uwzględniają do końca specyfiki i istoty ochrony praw autorskich. Rozwiązanie to może być użyteczne, bowiem pomagające wykryć nieetyczne praktyki. Jednak ko-niecznie wymaga zweryfikowania przez promotora.
 • Item
  Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część II)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Hordecki, Bartosz
  W teście zajęto się problematyką złożoności znaczeniowej terminów „wolności sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania”. Chcąc scharakteryzować semantyczny potencjał obu wyrażeń, przeanalizowano warstwę emotywną nazw „wolność”, „sumienie”, „religia”, „wyznanie”, a także pokrewnych „sumieniu” („przekonanie” oraz świadomość”), jak również „religii” (światopogląd”).
 • Item
  Przesłanki stabilności demokracji – legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Pająk-Patkowska, Beata
  Celem artykułu jest przedstawienie procesu legitymizowania systemu demokratycznego na poziomie obywateli – ich postaw i zachowań, w kontekście przemian, jakie zachodzą w bardziej zaawansowanych w procesie demokratyzacji niż Polska, krajów. Punktem wyjścia jest teoria J. J. Linza, wskazująca na zależności pomiędzy stabilnością systemu a legitymizacją. Dalej omawiane są liczne badania dotyczące przejawów legitymizacji systemu na poziomie indywidualnym w Polsce oraz krajach Zachodniej Europy oraz sprawdzana jest hipoteza dotycząca zależności pomiędzy przemianami aktywności politycznej (w tym wzrostem aktywności typu niekonwencjonalnego) a stopniem legitymizacji systemu.
 • Item
  The Smolensk Tragedy and Its Importance for Political Communication in Poland after 10th April, 2010 (Focusing on the Political Incidents in Front of the Presidential Palace)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Żukiewicz, Przemysław; Zimny, Rafał
  The crash of TU-154 plane on 10 April 2010, which killed the Polish president, Lech Kaczyñski, and 95 other members of the presidential delegation, had most of all the consequences on the political system – it became necessary to ensure continuity of the state’s authorities, and to organize early elections of the head of state. Controversies over the accident, which occurred just a few days after the tragedy, caused a conspicuous polarization of Polish public opinion (Ni¿yñska, 2010). The so-called “case of the cross” (concerning the cross which was erected in front of the Presidential Palace by a group of Polish scouts in honour of the victims of the disaster) turned out to be a symbolic expression of the split in Polish society. The language of the public debate about that event took on specific qualities that we want only to sketch in the presented paper. We draw attention to three important factors that constitute “the discourse on the cross”: a) a religious context, b) a context of patriotic martyrdom, c) a political context. Furthermore we tend to show that political communication in Poland after 2010 has revealed only the existing social split, the first symptoms of which are to be sought in the reconfiguration of the Polish party system at the turn of the 20th and 21st century.
 • Item
  Pozycja ustrojowa Parlamentu Gruzji w latach 1990-2013
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Żmigrocki, Marek; Szukalski, Jerzy
  W artykule omówiono zarys problematyki gruzińskiego parlamentaryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Parlamentu Gruzji w okresie między 1990 i 2013 rokiem. Autorzy na podstawie zapisów Konstytucji z 1995 roku oraz innych ustaw przedstawili pozycję ustrojową gruzińskiego parlamentu. Nakreślili zasady systemowe i suwerena, omówili kompetencje poszczególnych organów państwa, relacje między prezydentem a rządem, zasady funkcjonowania i całą organizację procesu prawodawczego. Podsumowując należy podkreślić, że pozycja ustrojowa gruzińskiego parlamentu w omawianym okresie jest podobna do funkcjonowania parlamentu w klasycznym systemie prezydenckim.
 • Item
  Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2015) Modzelewski, Wojciech Tomasz
  W artykule przyjęto założenie, że dwa regiony sąsiadujące, czyli posiadające wspólną, lądową granicę: województwo warmińsko-mazurskie i Obwód Kaliningradzki FR tworzą polsko-rosyjskie pogranicze. Widoczna jest ewolucja polsko-rosyjskiej granicy: od zamkniętej (do 1955 r.), poprzez selektywnie otwartą (lata 1956–1989), do granicy jako płaszczyzny współpracy (od 1990 r.). Wpływa to na ewolucję badanego pogranicza: od zamkniętego, izolowanego – do pogranicza, gdzie realizowane są wielowymiarowe, oddolne kontakty transgraniczne. Natomiast wprowadzenie w 2012 r. zasad małego ruchu granicznego i związany z tym dynamiczny wzrost ruchu granicznego służą kształtowaniu polsko-rosyjskiego regionu transgranicznego.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego