Przesłanki stabilności demokracji – legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Premises for the Stability of Democracy – the Legitimization of the System on the Level of the Individual

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie procesu legitymizowania systemu demokratycznego na poziomie obywateli – ich postaw i zachowań, w kontekście przemian, jakie zachodzą w bardziej zaawansowanych w procesie demokratyzacji niż Polska, krajów. Punktem wyjścia jest teoria J. J. Linza, wskazująca na zależności pomiędzy stabilnością systemu a legitymizacją. Dalej omawiane są liczne badania dotyczące przejawów legitymizacji systemu na poziomie indywidualnym w Polsce oraz krajach Zachodniej Europy oraz sprawdzana jest hipoteza dotycząca zależności pomiędzy przemianami aktywności politycznej (w tym wzrostem aktywności typu niekonwencjonalnego) a stopniem legitymizacji systemu.
The purpose of the paper is to present the legitimization process of the democratic system at the level of individual citizens – their attitudes and behavior – in the context of the transformations that are occurring in more advanced democracies than Poland. The starting point is provided by the theory of J. J. Linz, who points to the dependence between the stability of the system and legitimization. Next, numerous studies are discussed concerning the symptoms of system legitimization on the individual level in Poland and Western European countries. A hypothesis of the dependence between the transformation of political activities (including increasing unconventional activities) and the degree of legitimization of the system is also tested.

Description

Sponsor

Keywords

legitymizacja, aktywność polityczna, demokracja, postawy wobec demokracji, stabilność demokracji, legitimization, political activities, democracy, attitude towards democracy, stability of democracy

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 1, s. 83-97.

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego