Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23414
Title: Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej
Other Titles: The influence of infrastructure investments in the gas sector on energy security in Central and Eastern Europe
Authors: Tomaszewski, Krzysztof
Keywords: bezpieczeństwo energetyczne
gaz ziemny
infrastruktura energe - tyczna
Europa Środkowo-Wschodnia
Unia Europejska
energy security
natural gas
energy infrastructure
Central and Eastern Europe
European Union
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3, s. 73-96.
Abstract: Infrastruktura energetyczna jest jednym z czynników warunkujących bezpieczeństwo energetyczne współczesnego państwa. Niniejszy artykuł dotyczy problematyki sektora gazu ziemnego i nowych inwestycji infrastrukturalnych w regionie Morza Bałtyckiego. W tekście skonfrontowano teorię procesu integracji europejskiej (zagadnienia solidarności i lojalności) z praktyką wynikającą z pragmatycznego podejścia państw członkowskich UE do problematyki bezpieczeństwa energetycznego. Zastosowanie perspektywy nauk politycznych umożliwiło kompleksową analizę konsekwencji politycznych wynikających z realizacji połączeń gazowych (Nord Stream I, Nord Stream II oraz Baltic Pipe) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Artykuł prezentuje grę interesów wokół analizowanych projektów gazowych oraz wskazuje, iż są one warunkowane przede wszystkim partykularnymi interesami państw (i firm) uczestniczących w realizacji tych projektów.
Energy infrastructure is one of the determinants of energy security in modern states. This article addresses the issues of the natural gas sector and new infrastructure investments in the Baltic Sea Region. The text contrasts the theory of the process of European integration (the issues of solidarity and loyalty) with practice resulting from the pragmatic approach of EU member states to energy security issues. Taking the perspective of political science allowed a comprehensive analysis of the political conse quences of the gas pipelines projects (Nord Stream I, Nord Stream II and Baltic Pipe) in Central and Eastern Europe. The article presents the play of interests surrounding these gas projects and points out that they are primarily determined by the particular interests of states (and companies) involved in the implementation of these projects.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23414
DOI: 10.14746/ssp.2017.3.4
ISSN: 1731-7517
1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomaszewski Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.