Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23537
Title: Bezpieczeństwo wewnętrzne państw strefy Schengen. Między swobodą przemieszczania się a pełną kontrolą graniczną
Other Titles: Internal security of Schengen states. Between freedom of movement and border control
Authors: Dolot, Małgorzata
Advisor: Malendowski, Włodzimierz. Promotor
Keywords: bezpieczeństwo
security
strefa Schengen
Schengen area
kryzys migracyjny
migration crisis
Issue Date: 2018
Abstract: Głównym celem dysertacji, jest ukazanie zmiany stanowiska państw członkowskich strefy Schengen oraz Unii Europejskiej, w podejściu do bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście ochrony granic. Należy zidentyfikować dlaczego państwa implementujące Schengen acquis z różnym zaangażowaniem wywiązują się wynikających z niego zobowiązań, podczas gdy znosząc kontrole na granicach wewnętrznych, przejęły odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne pozostałych państw członkowskich. Co ważne analiza ma wskazać podział ról wynikających z kwestii obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi. W związku z tym, że bezpieczeństwo wewnętrzne państw jest celem nadrzędnym polityka kreowana na szczeblu Unii Europejskiej jest powiązana z polityczną wizją i możliwościami instytucjonalnymi poszczególnych państw członkowskich. Współpraca bilateralna Polski oraz Niemiec na wspólnej granicy wewnętrznej, jest wskazana jako przykład dobrych praktyk stosowanych na bazie acquis Schengen. Swoboda przemieszczania się, jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego swoim obywatelom. Z powodu bezpośredniego związku pomiędzy bezpieczeństwem i funkcjonowaniem granic, utrzymanie i dalszy rozwój strefy Schengen jest związany z rozwojem współpracy na forum europejskim.
The main aim of the dissertation is to show the evolution in position of EU and Schengen states in the approach to internal security in context of border protection system. It is truly important to identify why some Schengen states implement the Schengen acquis with different involvement although through removing border control on internal borders they take responsibility for security of the other members. What is important, this analysis is supposed to recognize the division of roles in the field of ensuring the internal security between EU and Schengen states. Due to the importance of states internal security problems, the shape of internal security of the whole European Union is connected with political vision and institutional capacity of single member states. The cooperation between Poland and Germany on common internal border is indicated here as an example of good cooperation based on the Schengen acquis. There is no doubt that freedom of movement is one of the greatest achievements of the European Union. On the other hand member states are responsible for ensuring internal security. Due to the direct connection between internal security and the security of the borders maintenance and further development of Schengen area is tied with development of international cooperation on the EU ground.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/23537
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska (3).pdf
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.