Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23588
Title: Determinanty debaty politycznej nad kierunkami rozwoju oświaty w Polsce po 1989 roku
Other Titles: Determinants of political debate on the directions od education development in Poland after 1989
Authors: Wojciechowski, Krzysztof
Advisor: Nowiak, Wojciech. Promotor
Keywords: ideologie
ideology
programy
programs
kampanie
campaigns
ruchy (społeczne)
movements
Issue Date: 2018
Abstract: Przedmiotem badań w niniejszej pracy są determinanty debaty politycznej nad kierunkami rozwoju oświaty w Polsce po 1989 roku. Praca ma 5 rozdziałów. W pierwszy rozdział charakteryzuje podstawowe doktryny jak: neoliberalizm, socjaldemokracja, konserwatyzm i Katolicka Nauka Społeczna. W drugim rozdziale analizuję programy polityczne polskich partii identyfikujących się z tymi doktrynami. Trzeci rozdział analizuje rolę kampanii politycznych polskich partii na kolejne wybory w latach 1989 – 2011. Czwarty rozdział pokazuje role mediów, ruchów społecznych i rodziców uczniów w debacie. Piąty rozdział opisuje kolejne reformy edukacji realizowane przez rządy w latach 1989 – 2011.
The subject od research in this worka are: Determinantions of political debate on the directions of education development in Poland after 1989. This work has 5 parts. One part charakterises doctrines, ie: neoliberalism, socjal democracy, conserwatism and Catholic Socjal Sciences. Two part analyses programs of polish political parties both from this doctrines. Part three analyses the electorat campagines of parties for the next elections in 1989 – 2011. Part four analyses role of the media , socjal movements, teachers and parents of students. Part five writes successive reforms of education realized by goverments in 1989 – 2011.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/23588
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D O K T O R A T_RW_09.01.2018_POPRAWIONY.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.