Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23591
Title: Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej
Other Titles: Parliamentary political parties to public broadcasters in the Third Republic of Poland
Authors: Wąsicka-Sroczyńska, Maria
Advisor: Wallas, Tadeusz. Promotor
Keywords: polskie parlamentarne partie polityczne
Polish parliamentary political parties
nadawca publiczny
public broadcaster
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
National Broadcasting Council
Issue Date: 2018
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej była pogłębiona analiza stosunku parlamentarnych partii politycznych wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej. Zrealizowanie niniejszego celu było możliwe poprzez: przeanalizowanie teoretycznych dociekań skoncentrowanych na systemie politycznym i systemie medialnym; przybliżenie teoretycznych ustaleń z zakresu szeroko pojętej komunikacji i mediów masowych; przebadanie kształtowania się polskiego systemu partyjnego w III Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wyborów parlamentarnych; określenie i scharakteryzowanie stanowiska ugrupowań parlamentarnych wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nadawców publicznych na podstawie dostępnych materiałów źródłowych i skonfrontowanie ich z praktycznymi działaniami; przeanalizowanie regulacji prawnych wyznaczających ramy funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej; przestudiowanie trybu i okoliczności powoływania członków KRRiT i władz nadawców publicznych oraz zbadanie kulis uchwalania kolejnych nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i obsady stanowisk w KRRiT i w publicznej radiofonii i telewizji, które dostarczyły cennych informacji o zamiarach ich autorów.
The aim of the doctoral thesis was an in-depth analysis of the attitude of parliamentary political parties to public broadcasters in the Third Republic of Poland. Achieving this objective was possible by analyzing theoretical investigations focused on the political system and the media system, approximation of theoretical arrangements in the field of broadly understood communication and mass media, examining the formation of the Polish party system in the Third Republic of Poland with particular emphasis on the importance of parliamentary elections, defining and characterizing the position of parliamentary groups against the National Council of Radio Broadcasting and Television and public broadcasting on the basis of available source materials and confronting them with practical actions, analyzing legal regulations defining the framework for the functioning of the National Council of Radio Broadcasting and Public Broadcasting in the Third Republic of Poland’ studying the mode and circumstances of appointing members of the National Broadcasting Council and public broadcasting authorities and examining the backstage of adopting subsequent amendments to the Radio and Television Act and the staffing of posts in the National Broadcasting Council and public radio and television, which provided valuable information about the intentions of their authors.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/23591
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasicka-Sroczynska_DYSERTACJA DOKTORSKA.pdf
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.