Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23669
Title: Ocena jakości wody produkowanej w Zakładzie Centralnym SUW Filtry w Warszawie. Czy możliwa jest rezygnacja z dezynfekcji chemicznej?
Other Titles: Evaluation of the quality of the water produced in the Central Water Treatment Plant Filters in Warsaw. Is it possible to opt out of chemical disinfection?
Authors: Olejnik, Anna
Advisor: Nawrocki, Jacek. Promotor
Keywords: jakość wody uzdatnionej
woda uzdatniona
water quality
naturalna materia organiczna
stabilność biologiczna wody
natural organic matter
rozpuszczony węgiel organiczny
biological stability of water
przyswajalny węgiel organiczny
dissolved organic carbon
assimilable organic carbon
Issue Date: 2018
Abstract: Celem pracy była analiza parametrów jakości wody ujmowanej, uzdatnionej i dostarczanej odbiorcom, w jednej ze Stacji Uzdatniania Wody w Warszawie. Ocenę parametrów charakteryzujących zawartość materii organicznej przeprowadzono pod kątem utrzymania stabilności biologicznej wody w sieci wodociągowej. Dodatkowy elementem były doświadczenia na odcinku pilotowym, w symulowanych, niekorzystnych warunkach pracy sieci, ukierunkowane na ocenę zmian jakości dostarczanej wody podczas okresów stagnacji w sieci wodociągowej. Ocenę efektywności usuwania materii organicznej zawartej wodzie przeprowadzono w oparciu o następujące wskaźniki charakteryzujące związki organiczne: RWO, absorbancja UV, barwa i indeks nadmanganianowy. Analiza kolejnych etapów uzdatniania pozwoliła ocenić ile materii organicznej jest usuwane w poszczególnych etapach procesu uzdatniania, a także czy poziom redukcji jest wystarczający dla uzyskania wody stabilnej biologicznie, co jest warunkiem koniecznym do rezygnacji z dezynfekcji chemicznej wody. W ramach identyfikacji frakcji węgla organicznego przeprowadzono analizę stężeń kwasów karboksylowych, które są istotną częścią przyswajalnego węgla organicznego i bezpośrednio wpływają na wtórny rozwój bakterii w wodzie. Stwierdzono, że istotnym czynnikiem, wpływającym na utrzymanie stabilności biologicznej wody, jest wzrost temperatury powyżej15oC. Dlatego przy obecnych możliwościach technologicznych SUW Filtry nie jest możliwa rezygnacja z dezynfekcji chemicznej. Zidentyfikowano również obszary do optymalizacji procesu w celu zmniejszenia zawartości RWO w wodzie uzdatnionej.
The aim of the study was the analysis of water quality parameters reported, treated, and delivered to recipients in one of the water treatment plant in Warsaw. Evaluation of parameters characterising of the content of organic matter in water was conducted with a view to maintain biological stability of water in the water supply system. The supplemental elements of the study were the experiments in the pilot section, in a simulated, adverse conditions of system’s work, aiming to assess the changes in quality of provided water during periods of stagnation in the water supply system. Assessment of the efficiency in removal of organic matter contained in water was executed on the basis of the following indicators characterising organic compounds: dissolved organic carbon (DOC), UV absorbance, colour and permanganate index. Analysis of the subsequent stages of water treatment made it possible to evaluate how much organic matter is being removed at each and every stage of the water treatment and if the level of reduction is sufficient to obtain water biologically stable, which is a precondition to be able to resign from chemical disinfection of water. As a part of identification of the fraction of organic carbon an analysis of concentration of carboxylic acids, which are a substantial part of absorbable organic carbon and directly influence derivate development of bacteria in water, has been conducted. It was alleged that an essential factor impacting the maintenance of biological stability of water is the rise of temperature above 15 oC. For that reason at the current technological capabilities of SUW Filters resigning from usage of chemical disinfection is impossible. What is more, areas for the process of reducing the content of DOC in the treated water have been identified.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/23669
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca archiwum UAM.pdf5.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.