Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChurski, Paweł. Promotor-
dc.contributor.authorHerodowicz, Tomasz-
dc.date.accessioned2018-09-14T08:45:56Z-
dc.date.available2018-09-14T08:45:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/23735-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznychpl
dc.description.abstractGłównym celem rozprawy było określenie znaczenia funduszy polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju zrównoważonego w Polsce w układzie pięciu sfer działalności gospodarczej, kluczowych dla środowiska przyrodniczego (energetyka, transport, gospodarka wodna, gospodarka odpadami i ochrona przyrody). Zakres czasowy badań obejmował lata 2004-2015 a przestrzenny 16 województw. Wykorzystano m.in. metody wskaźnikowe, grupowania oraz korelacji i regresji. Wyniki badań potwierdziły zbieżność między wartością środowiskowej interwencji UE a poziomem problemów środowiskowych. Im wyższy poziom problemów środowiskowych, tym więcej środków pozyskiwano. Potwierdzono również istnienie pozytywnych związków między wartością pozyskanych środków a poziomem prośrodowiskowych przemian działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku analizy oddziaływania tych przemian na stan podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego potwierdzono jedynie dwie istotne relacje: wpływ rozwoju transportu rowerowego na jakość powietrza oraz oddziaływanie poprawy ochrony przyrody na stan bioróżnorodności. Środowiskowa interwencja polityki regionalnej UE na tle innych czynników wpływających na środowisko przyrodnicze wypadła dość niekorzystnie i mogła być uznana co najwyżej za czynnik pośrednio decydujący o stanie środowiska przyrodniczego. Podkreślić jednak należy, że środki unijne posiadały znaczny udział w kształtowaniu prośrodowiskowych przemian wybranych sfer działalności gospodarczej.pl
dc.description.abstractThe major aim of the dissertation is to determine the importance of the EU regional policy funds in shaping the environmental dimension of sustainable development in Poland in the system of economic activity spheres key to the environment: power sector, transport, water and waste management and environmental conservation. Timeframe of the research pertains to 2004-2015 and the spatial scope to 16 Polish provinces. There were employed a various types of research methods like: indicator methods, classification methods and correlation and regression methods. Identification of the regional disparities in terms of the value of gained structural funds confirmed the existence of similarities with the disparities of the level of environmental problems. Identification of the impact of EU regional policy intervention on pro-environmental changes of the economy confirmed to a greater or lesser degree the occurrence of linear dependence in all considered spheres of economic activity. Next stage of the research included the identification of significance of the pro-environmental economic changes for the natural environment condition. There were confirmed only two categories of significant relations: influence of development of cycling on air quality and impact of natural conservation improvement on the state of biodiversity. Results of the comparison environmental intervention of EU regional policy to other factors shaping the natural environment were unfavourable for EU’s intervention. However it should be noted, that European funds had a share in shaping the level of pro-environmental changes within selected economic spheres key to natural environment.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectrozwój regionalnypl
dc.subjectregional developmentpl
dc.subjectpolityka regionalna UEpl
dc.subjectEU regional policypl
dc.subjectrozwój zrównoważonypl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectśrodowisko przyrodniczepl
dc.subjectnatural environmentpl
dc.titleZnaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju społeczno-gospodarczego w Polscepl
dc.title.alternativeSignificance of EU regional policy in shaping the environmental dimension of socio-economic development in Polandpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herodowicz_Rozprawa doktorska.pdf9.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.