Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23906
Title: Otrzymywanie i charakterystyka luminescencyjno-elektrycznych kompozytów opartych o nanoluminofory domieszkowane jonami Ln(III) i nanostruktury węglowe
Other Titles: Preparation and characterization of luminescent-electric composites based on nanophosphors doped with Ln(III) ions and carbon nanostructures
Authors: Kubasiewicz, Konrad
Advisor: Lis, Stefan. Promotor
Keywords: lantanowce
kompozyty
nanomateriały
luminescencja
superkondensatory
lanthanides
composites
nanomaterials
luminescence
supercapacitors
Issue Date: Sep-2018
Abstract: Przedstawiona rozprawa doktorska koncentruje się na nowych materiałach kompozytowych domieszkowanych jonami lantanowców. Głównym celem badań było zaprojektowanie, wytworzenie oraz scharakteryzowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych opartych o nieorganiczne nanoluminofory domieszkowane jonami Ln3+ oraz o nanostruktury węglowe. Otrzymane nowe materiały wykazują właściwości zarówno elektrochemiczne, jak i luminescencyjne. Projektowanie obejmowało skład chemiczny, stosunki stężeń składników, właściwości mechaniczne i fizykochemiczne, niezbędne domieszki, metodę wytwarzania oraz inne aspekty inżynierii materiałowej. Proces wytwarzania obejmował chemiczną syntezę składników i ich homogenizację (lub dyspersję) w odpowiednich stosunkach w celu otrzymania kompozytów. Charakterystyka otrzymanych produktów obejmowała badania strukturalne (SEM, TEM, XRD, FT-IR), luminescencyjne (widma wzbudzenia i emisji, zaniki luminescencji, koordynaty chromatyczności) i elektrochemiczne (CV, EIS). Właściwości mechaniczne również brano pod uwagę, jednakże bez ilościowego oznaczania.
The presented thesis is concerning research on the new composite materials doped with lanthanide ions. The main aim was to design, to fabricate and to characterize the innovate composite materials based on inorganic nanoluminophors doped with Ln3+ ions, as well as based on carbon nanostructures. The new materials obtained exhibit both electrochemical and luminescent properties. The project was focused on chemical formulas, concentration ratios of components, mechanical and physicochemical properties, necessary additives, method of fabrication and other aspects of materials engineering. The fabrication process included chemical synthesis of components and homogenisation (or dispersion) in proper ratios to obtain composite materials. The characterization of products was focused on structural (SEM, TEM, XRD, FT-IR), luminescent (excitation and emission spectra, luminescence decay, CIE indexes) and electrochemical (CV, EIS) properties. Obviously, the mechanical properties were also concerned, however without a quantitative assessment. The presented thesis is concerning research on the new composite materials doped with lanthanide ions. The main aim was to design, to fabricate and to characterize the innovate composite materials based on inorganic nanoluminophors doped with Ln3+ ions, as well as based on carbon nanostructures. The new materials obtained exhibit both electrochemical and luminescent properties. The project was focused on chemical formulas, concentration ratios of components, mechanical and physicochemical properties, necessary additives, method of fabrication and other aspects of materials engineering. The fabrication process included chemical synthesis of components and homogenisation (or dispersion) in proper ratios to obtain composite materials. The characterization of products was focused on structural (SEM, TEM, XRD, FT-IR), luminescent (excitation and emission spectra, luminescence decay, CIE indexes) and electrochemical (CV, EIS) properties. Obviously, the mechanical properties were also concerned, however without a quantitative assessment.
Description: Wydział Chemii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23906
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROZPRAWA DOKTORSKA Konrad poprawiony tytul 2018-11-24.pdf
  Restricted Access
21.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.