Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23967
Title: Polityczno-ekonomiczne podłoże konfliktu zbrojnego w regionie Donbasu po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę
Other Titles: The political and economic background of the armed conflict in the Donbas region after Ukraine regained independence
Authors: Gladii, Andrii
Advisor: Puślecki, Zdzisław. Promotor
Keywords: Ukraina
Ukraine
Donbas
konflikt
conflict
Donieck
Donetsk
Ługańsk
Luhansk
Issue Date: 2018
Abstract: Praca doktorska ma na celu przeprowadzenie badań na temat politycznych oraz ekonomicznych przesłanek konfliktu zbrojnego w regionie Donbasu w latach 2014/15. Główna hipoteza badania polega na twierdzeniu, że przyczyny zewnętrzne konfliktu były bardziej istotne niż wewnętrzne. Główne pytania badawcze są: - Jakie czynniki decydowały o rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Donbasie - wewnętrzne czy raczej zewnętrzne? - Czy konflikt zbrojny w regionie Donbasu w latach 2014/2015 można określić jako wojnę domową na Ukrainie, czy jest to współczesna wojna ukraińsko-rosyjska? Główny cel, temat, główna hipoteza, metodologia, struktura i zarys rozprawy doktorskiej, pytania badawcze i cele zostały przedstawione we wstępie. Pierwszy rozdział wykazuje główne pojęcia i definicje teoretyczne, takie jak region, konflikt, separatyzm, terroryzm, kolaboracja, wojna oraz inne. Drugi rozdział opisuje historię regionu Donbasu od późnego średniowiecza do roku 2014. W trzecim rozdziale zostały zastosowane teoretyczne i historyczne materiały z poprzednich rozdziałów, w celu opisania okoliczności i faktów, które według autora rozprawy zainicjowały konflikt zbrojny w regionie. W czwartym rozdziale szczegółowo przeanalizowano konflikt zbrojny od samego początku do drugiego szczytu w Mińsku w 2015 roku. W rozdziale piątym wyodrębniono i przeanalizowano ewentualne perspektywy i scenariusze rozwiązania konfliktu zbrojnego. Szczegółowa chronologia konfliktu zbrojnego została opisana w aneksie.
The PhD thesis aims to carry out a research on the political and economic background of the armed conflict in the Donbas region in the years 2014/15. The main hypothesis of the research is that external causes of the conflict were more crucial, than internal ones. The main research questions are: - Which factors determined the initiation of the armed conflict in the Donbas – internal ones or rather external? - Could the armed conflict in the Donbas region in 2014/2015 be defined as a civil war in Ukraine or is it a contemporary Ukrainian-Russian war? The main goal, the subject, the main hypothesis, methodology, the structure and the outline of the thesis, research questions, and objectives were presented in the introduction. The first chapter particularizes the main theoretical terms and definitions, such as region, conflict, separatism, terrorism, collaboration, war and others. The second chapter describes history of the Donbas region from the late medieval times up to year 2014. In the third chapter theoretical and historical materials from the previous chapters were applied in order to describe the set of circumstances and facts, which according to the author became essential to initiate the armed conflict in the region. In the fourth chapter the armed conflict in the region from its very beginning to the second summit in Minsk in 2015 was analyzed in details. In the fifth chapter eventual perspectives and scenarios for solving the armed conflict were distinguished and analyzed. Detailed chronology of the armed conflict was described in the appendix.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/23967
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrii_Gladii PhD 2018.pdf
  Restricted Access
7.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.