Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2397
Title: Przesłanki odmowy udzielenia licencji przez przedsiębiorcę dominującego w świetle orzecznictwa Unii Europejskiej
Authors: Górska, Monika, Anna
Advisor: Kępiński, Marian. Promotor
Keywords: prawo konkurencji
competition law
nadużycie pozycji dominującej
abuse of dominant position
licencje przymusowe
compulsory licenses
Issue Date: 11-Apr-2012
Abstract: Na gruncie unijnego prawa konkurencji przyjmuje się, że odmowa dostępu do własności intelektualnej w szczególnych okolicznościach stanowi sprzeczne z art. 102 TFUE nadużycie pozycji dominującej. Orzecznictwo podjęło próbę określenia elementów składających się na tzw. „szczególne okoliczności”, których spełnienie powoduje niezgodność odmowy udzielenia licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej z prawem (sprawy Magill/ IMS Health/ Microsoft). Głównym wynikiem rozprawy jest konstatacja, że w obecnym stanie prawnym nie ma generalnych przesłanek, spełnienie których powoduje niezgodność z prawem odmowy udzielenia licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej oraz wiąże się z możliwością nałożenia licencji przymusowej na podstawie prawa konkurencji. Wydaje się, że nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym ustalenie takiego katalogu przesłanek, choć przyczyniłoby się to do zwiększenia pewności prawa i wyjaśnienia wielu wątpliwości powstałych po wydaniu orzeczeń Magill, IMS Health i Microsoft. Przeanalizowane sprawy wskazują na powiązanie rozstrzygnięcia z okolicznościami faktycznymi sprawy. Kazuistyczność wyroków uniemożliwia wypracowanie standardu postępowania. Analiza orzecznictwa w tym zakresie potwierdza tezę niniejszej rozprawy, iż w obecnym stanie prawnym przesłanki warunkujące uznanie odmowy udzielenia licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej za nadużycie pozycji dominującej sformułowane są w oparciu o stan faktyczny danej sprawy, co w rezultacie stwarza trudności w ich zastosowaniu do innych stanów faktycznych.
Under the European competition law, a company with a significant market power is likely to influence the competitive balance between undertakings within the relevant market. Significant market power is a feature of an undertaking holding a dominant position in the relevant market. Article 102 TFUE states that abuse of dominant position is contrary to the Treaty. There are many ways in which a dominant undertaking may abuse its position. With regard to intellectual property rights it is assumed that intellectual property rights might become a barrier for technological improvement. In particular circumstances the refusal to license intellectual property rights by a dominant company is deemed contrary to Article 102 TFEU. However, the Treaty does not define this type of an abuse. The case law has attempted to identify the elements in what is known as the “special circumstances" test (case Magill / IMS Health / Microsoft). The PhD dissertation examines the elements of “special circumstances” test set up by Magill and IMS Health judgments, then studies those conditions in the light of Microsoft judgment and attempts to formulate few general ideas and remarks. The main outcome of the analysis is the assertion that in the current state of law there is no general paradigm or a test that would exhaustively list the conditions in which a refusal to license IPR can be deemed contrary to article 102 TFUE. Each of the analysed cases has proclaimed a slightly different set of elements that indicate the abuse of dominant position by refusal to license IPRs. Moreover, analysed case law indicates significant relationship between the facts of the case and the outcome. The analysis of case law in this area confirms that elements of the “special circumstances” test are formulated on the facts of the case, thus their application to more general situations is questionable.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Europejskiego
URI: http://hdl.handle.net/10593/2397
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podstawy prawne zakazu nadużycia pozycji dominującej 06-10-2011.pdf
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.