Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24066
Title: Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa
Other Titles: Inherent human capacity for inherent rights. A study in legal theory and philosophy of law
Authors: Nagel, Kalikst
Advisor: Smolak, Marek. Promotor
Keywords: przyrodzona podmiotowość
inherent capacity for rights
przyrodzona godność
inherent dignity
prawa przyrodzone
inherent rights
prawa człowieka
human rights
prawo naturalne
law of nature
Issue Date: 2018
Abstract: Osią pracy jest pytanie o zasadność wyodrębnienia nowej kategorii pojęciowej przyrodzonej podmiotowości człowieka. Autor wychodzi od obserwacji, że skoro człowiek jest podmiotem przyrodzonych praw, to powinien posiadać również przyrodzoną podmiotowość. Pojęcie takie nie występuje jednak w polskim tekście prawnym, brak go również w znanej autorowi literaturze. Autor podejmuje w związku z tym próbę ustalenia, czy wprowadzenie takiej kategorii pojęciowej jest uzasadnione. Ze względu na brak przedmiotu badania dotyczącego wprost przyrodzonej podmiotowości autor zaczyna od ustaleń dotyczących przyrodzonej godności i praw człowieka, poszukując w nich odniesień do podmiotowości. W tym celu autor przeprowadza przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poddaje badaniu poziom presupozycji wypowiedzi polskiego prawodawcy dotyczących godności człowieka; następnie rozważa, co to znaczy być podmiotem przyrodzonych praw. Kolejnym krokiem jest analiza zastanych kategorii pojęciowych pod kątem ich przydatności do adekwatnego określenia człowieka jako przyrodzonego podmiotu przyrodzonych praw. Wreszcie autor podsumowując wyniki badań stwierdza, że wprowadzenie tego pojęcia jest zasadne i że powinno ono być wiązane m.in. z autotelicznością człowieka, byciem celem samym w sobie, autonomią i zdolnością do posiadania i wyznaczania własnych, niegatunkowych celów swego działania i istnienia.
The main purpose of the dissertation is to answer the question whether introducing a new concept of inherent human capacity for inherent rights is justifiable. The starting statement of the thesis is that since a human being is a subject of inherent human rights, he should also has inherent capacity for these rights, but there is no such a concept in the Polish legal text as well as in literature. Because of this the author verifies whether introducing such a concept is justifiable. Due to the lack of the subject of research concerning directly inherent human capacity for inherent rights, the author starts with findings regarding inherent dignity and human rights, searching for references to capacity of this kind. For this purpose the author carries out a review of the Polish Constitutional Tribunal’s judicial decisions, and interprets the level of presuposition of selected parts of Polish legal text. In the following chapters the author reflects on what does it mean to be a subject of inherent human rights as well as examines whether the existing concepts may be used to adequately name a human being as somebody who bears inherent rights. Finally the author concludes that introducing the considered concept is justifiable and inherent human capacity for inherent rights is related to the fact that human being is autotelic and autonomous.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/24066
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przyrodzona podmiotowość człowieka. Studium z teorii i filozofii prawa. Wersja ostateczna.pdf
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.