Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24209
Title: Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce
Other Titles: The impact of the European Court of Human Rights’ case law on the legal situation of an individual in the domain of social security in Poland
Authors: Gadkowski, Aleksander
Advisor: Ślebzak, Krzysztof. Promotor
Keywords: Europejski Trybunał Praw Człowieka
prawa socjalne
zabezpieczenie społeczne
ubezpieczenia społeczne
ponowne ustalenie prawa do emerytury
European Court of Human Rights
social rights
social security
social insurance
re-determination of the right to a retirement pension
Issue Date: 2018
Abstract: Niniejsza rozprawa została poświęcona skutkom krajowym wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Przełomowe znaczenie w tym zakresie miał wyrok ETPCz w sprawie Moskal przeciwko Polsce, w którym Trybunał wyraźnie zwrócił uwagę na konieczność kierowania się przez organy państwa zasadą good governance i który w istotny sposób wpłynął na zmianę praktyki stosowania prawa, jak również na zmianę ustawodawstwa. Wyznaczył on pewną tendencję oznaczającą, że jeżeli sąd krajowy orzeka w sprawie, w której wcześniej zapadł wyrok Trybunału, to jest on zobowiązany uwzględnić postanowienia Konwencji jako jedną z istotnych podstaw orzekania i podjąć działania w celu zrealizowania pozytywnych zobowiązań wynikających z naruszenia jej postanowień. Ponadto w rozprawie przedstawiono zobowiązania państw wynikające z naruszeń Konwencji, stwierdzonych wyrokami ETPCz. Zaprezentowano także konkretne uprawnienia jednostki wynikające z Konwencji i przede wszystkim z wyroków Trybunału na gruncie polskiego porządku prawnego. Do takich uprawnień należą m.in. uzyskanie słusznego zadośćuczynienia oraz ewentualne wznowienie postępowania w sprawie. Z kolei w dziedzinie ubezpieczeń społecznych możliwość wznowienia postępowania zostało przewidziane w szczególnej konstrukcji prawnej, jaką jest ponowne ustalenia prawa do świadczenia.
This dissertation focuses on the domestic effects of the European Court of Human Rights’ judgments in the area of social security in Poland. The judgment in case Moskal v. Poland was crucial, as the Court indicated that public authorities should act in accordance with the principle of good governance. This judgment influenced in significant way the amendment of legislation and of practise how the law should be applied. It has also set out a direction according to which a domestic court, when deciding on a case which have been already decided by the Court, is obliged to take into consideration the provisions of the European Convention of Human Rights as one of the basic ground for its decision and also to take the necessary actions in order to enforce the positive obligations arising from its provisions. The dissertation also presents the States’ obligations following from the violations of rights provided in the Convention. The specific rights of individuals secured by the Convention have been also presented, as well as those following from the Court’s judgments on the ground of the Polish legal order. These rights include, among others, the just satisfaction claim and the right to reopen the proceedings. In the social security domain, the right to reopen the proceedings was provided through a particular legal structure of the re-determination of the right to social benefit.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/24209
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_Aleksander_Gadkowski.pdf
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.